Wei­nig kans op asiel

Gazet van Antwerpen Kempen - - STAND­PUNT - AR­NOUT GYS­SELS, HAN­NES CAT­TE­BE­KE, PIE­TER LES­AF­FER (hca) (hca)

“Wan­ho­pig.” Zo om­schrij­ven zijn te­gen­stan­ders de vlucht van Car­les Puig­de­mont naar ons land. Ook de ex­perts bij ons ge­ven de ge­val­len Ca­ta­laan­se lei­der wei­nig kans hier asiel te krij­gen.

Komt Puig­de­mont hier asiel aan­vra­gen?

Ge­zien zijn ver­vol­ging in Span­je en de mo­ge­lij­ke cel­straf van der­tig jaar die hem bo­ven het hoofd hangt, is de kans groot dat hij het op z’n minst pro­beert. Bel­gië is een van de wei­ni­ge EU-lan­den waar het mo­ge­lijk is om als EU-bur­ger asiel aan te vra­gen. Al gaan de EU-lid­sta­ten er nor­maal van uit dat al­le an­de­re lid­sta­ten vei­li­ge lan­den zijn die hun ei­gen bur­gers be­scher­men.

Hoe groot is de kans dat hij asiel krijgt?

De eni­ge re­den waar­om ie­mand asiel kan krij­gen, is wan­neer die geen af­doen­de be­scher­ming krijgt in ei­gen land. “De nor­ma­le ver­wach­ting is dat de Spaan­se recht­ban­ken die be­scher­ming wel le­ve­ren”, zegt pro­fes­sor in­ter­na­ti­o­naal recht Jan Wou­ters (KU Leu­ven). De voor­bije tien jaar heeft geen en­ke­le EU-bur­ger asiel ge­kre­gen in ons land.

Moet Puig­de­mont vre­zen voor een ar­res­ta­tie?

Gis­te­ren liet de Spaan­se pro­cu­reur al­leen we­ten dat Puig­de­mont wordt aan­ge­klaagd. Voor­lo­pig is er geen Eu­ro­pees aan­hou­dings­man­daat waar­aan Bel­gië even­tu­eel ge­hoor zou moe­ten ge­ven. Tot dan kan hij zich als EU-bur­ger vrij in ons land be­we­gen. Zo­lang een asiel­pro­ce­du­re loopt, kan hij hoe dan ook niet het land wor­den uit­ge­zet. Maar voor EU-bur­gers is die door­gaans na vijf da­gen af­ge­rond.

Wie be­slist over zijn lot?

Ie­der­een kijkt nu naar de Bel­gi­sche re­ge­ring, maar aan het per­soon­lij­ke dos­sier van Puig­de­mont heeft die ei­gen­lijk niets te zeg­gen. Over de asiel­pro­ce­du­re be­slist het on­af­han­ke­lijk Com­mis­sa­ri­aat-Ge­ne­raal voor Vluch­te­lin­gen en Staat­lo­zen. De even­tu­e­le aan­hou­ding en uit­wij­zing moe­ten wor­den be­slecht voor jus­ti­tie.

FO­TO ANA­DO­LU AG­EN­CY

Car­les Puig­de­mont zet­te Bel­gië gis­te­ren in het mid­del­punt van de Spaans-Ca­ta­laan­se cri­sis door naar Brus­sel af te zak­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.