“We wil­len we­ten hoe zo­iets kan ge­beu­ren”

Fa­mi­lie over­weegt klacht te­gen pret­park na­dat slacht­of­fer is over­le­den

Gazet van Antwerpen Kempen - - STANDPUNT - DENNIS VAN DAMME

De fa­mi­lie van Dirk Verbeke (67) over­weegt klacht in te die­nen te­gen Bobbejaanland in Licht­aart. De Ant­wer­pe­naar over­leed gis­te­ren na­dat hij za­ter­dag tus­sen twee gon­dels was ge­val­len toen hij in de at­trac­tie Az­tek Ex­press wil­de stap­pen.

Dirk Verbeke, die op de grens tus­sen Ant­wer­pen en Eke­ren woon­de, was za­ter­dag met zijn zoon, een be­vriend kop­pel en hun doch­ter­tje voor een dag­uit­stap in Bobbejaanland in Licht­aart (Kas­ter­lee). Toen Dirk wil­de in­stap­pen in de Az­tek Ex­press, een soort rups, ging het mis. De zes­ti­ger viel tus­sen twee gon­dels door en kwam drie me­ter la­ger te­recht. Hij werd in kri­tie­ke toe­stand naar het zie­ken­huis ge­voerd. Daar be­zweek hij gis­te­ren aan zijn ver­won­din­gen.

Bij vrien­den en fa­mi­lie is de ver­sla­gen­heid groot. “We heb­ben net met de he­le fa­mi­lie sa­men­ge­ze­ten en zijn het er­over eens dat we dit niet zo­maar kun­nen la­ten pas­se- ren”, zegt Dirks broer Bart, die in het ap­par­te­ment vlak naast hem woont. “We over­we­gen een ad­vo­caat on­der de arm te ne­men en be- kij­ken wel­ke stap­pen we kun­nen ne­men. Ik heb foto’s ge­zien van die at­trac­tie. Er zit een groot gat tus­sen die twee gon­dels. Ook voor kin­de­ren kan dat niet vei­lig zijn. We vra­gen ons af hoe zo­iets van- daag nog kan ge­beu­ren.”

Goed­lachs en be­hulp­zaam

Er zijn nau­we­lijks ge­tui­gen van de val­par­tij. Al­leen het vijf­ja­ri­ge doch­ter­tje van het be­vrien­de kop­pel zag het on­ge­val ge­beu­ren. De di­rec­tie van Bobbejaanland liet af­ge­lo­pen week­end al we­ten dat er met de at­trac­tie zelf geen pro­bleem was.

Dirk was met pen­si­oen na­dat hij zijn le­ven lang in de fa­briek van Gy­proc in Wij­ne­gem had ge­werkt, de be­ken­de fa­bri­kant van gips­pla­ten. Hij was ge­schei­den en laat één vol­was­sen zoon na.

Vrien­den om­schrij­ven Dirk als een goed­lach­se en be­hulp­za­me man. “Hij was ook erg han­dig”, zegt zijn buur­vrouw Chan­tal. “Als er iets ge­re­pa­reerd moest wor­den, kon ik hem dat al­tijd vra­gen en dan stond hij met een glim­lach klaar. Hij was ie­mand van wie je zou zeg­gen: ‘Die wordt hon­derd jaar’. En dan plots wordt hij uit het le­ven ge­gre­pen. On­voor­stel­baar.”

Ook met zijn broer trok Dirk vaak op. Ge­re­geld gin­gen ze sa­men iets drin­ken in ca­fé Der­by in Eke­ren. Het ca­fé ver­liest zo een wel­ko­me klant. “Al­tijd een lach op het ge­zicht, al­tijd op­ti­mis­tisch”, klinkt het daar. “Heel triest dat zo ie­mand op die ma­nier aan zijn eind moet ko­men.”

BART VERBEKE

Broer slacht­of­fer

“Ik heb foto’s ge­zien van die at­trac­tie. Er zit een groot gat tus­sen die twee gon­dels. Ook voor kin­de­ren kan dat vol­gens mij niet vei­lig zijn.”

FOTO'S RR

Ant­wer­pe­naar Dirk Verbeke die gis­te­ren over­leed, viel tus­sen

twee gon­dels van de at­trac­tie Az­tek Ex­press.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.