Die­ven ge­ven zich uit als ver­zor­gers

Vier ver­dach­ten aan­ge­hou­den

Gazet van Antwerpen Kempen - - STANDPUNT - THEO DERKINDEREN

De po­li­tie heeft vier per­so­nen op­ge­pakt die dief­stal­len zou­den heb­ben ge­pleegd in rust­hui­zen in heel het land. Een van de da­ders gaf zich uit als zorg­kun­di­ge. land”, zegt Caro­li­ne Van­der­stok­ker van het Ant­werp­se par­ket.

Geld en ju­we­len

“Er werd al­tijd op de­zelf­de ma­nier toe­ge­sla­gen: een vrou­we­lijk ben­de­lid ging de ka­mer van de rust­huis­be­wo­ner in en nam de per­soon mee naar de bad- of slaap­ka­mer om hem of haar te ver­zor­gen. Het slacht­of­fer dacht dat hij met een ver­zor­ger van het rust­huis te ma­ken had en stel­de er zich geen vra­gen bij”, al­dus Van­der­stok­ker.

“Op het mo­ment dat de man of vrouw ver­zorgd werd, dron­gen de an­de­re die­ven de ka­mer bin­nen en door­zoch­ten ze de leef­ruim­te van de be­jaar­de be­wo­ner. Ze gin­gen voor­al op zoek naar waar­de­vol­le voor­wer­pen en sta­len geld en ju­we­len.”

Hoe­veel dief­stal­len er pre­cies aan de rust­huis­ben­de kun­nen wor­den toe­ge­schre­ven, is niet dui­de­lijk.

Wel­licht er­ger dan ge­dacht

Gis­te­ren was er spra­ke van een tien­tal fei­ten, maar mo­ge­lijk gaat het om twin­tig tot der­tig fei­ten. Vaak wer­den de dief­stal­len pas na een tijd­je op­ge­merkt.

De re­cher­che van po­li­tie­zo­ne Mi­nos voer­de al een he­le tijd een on­der­zoek naar de die­ven­ben­de om­dat er ook fei­ten in de streek van Mort­sel zijn ge­pleegd.

De vier op­ge­pak­te ver­dach­ten zijn af­kom­stig uit Ne­der­land en wer­den zon­dag voor de Ant­werp­se on­der­zoeks­rech­ter ge­leid en aan­ge­hou­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.