VLM vliegt weer naar Lon­den

Her­bo­ren lucht­vaart­maat­schap­pij stelt al 90 men­sen te­werk

Gazet van Antwerpen Kempen - - ECONOMIE - PAUL VERBRAEKEN

Zon­der Bel­gi­sche ver­gun­ning is het her­bo­ren VLM Air­li­nes maan­dag te­rug naar zijn ou­de lief­de ge­keerd. Met een fees­te­lijk tin­tje werd de al­ou­de rou­te Ant­wer­penLon­den her­vat.

Met don­de­rend ge­raas en fees­te­lijk nat­ge­spo­ten door de brand­weer, taxie­de de VLM-Fok­ker 50 maan­dag­mid­dag naar de start­baan van de lucht­ha­ven van Deur­ne. Om even la­ter op te stij­gen rich­ting Lon­den Ci­ty Air­port. Een emo­ti­o­neel mo­ment voor het per­so­neel van de lucht­ha­ven van Deur­ne én van het her­re­zen VLM. Want VLM ging in 2016 fail­liet. Sinds­dien re­den de zes res­te­ren­de Fok­kers we­ke­lijks een on­der­houds­rond­je of vlo­gen ze on­der Slo­veen­se li­cen­tie in Balkan­ge­bied.

Maar VLM wil va­nop zijn ou­de stek blij­ven vlie­gen. Ook al heeft de Bel­gi­sche ad­mi­ni­stra­tie na der­tien maan­den nog steeds geen Bel­gi­sche vlieg­ver­gun­ning af­ge­le­verd. VLM zag een gou­den kans toen Ci­ty­Jet be­slis­te om vo­ri­ge vrij­dag de lijn­dienst naar Lon­den te stop­pen. VLM start­te im­mers in 1993 al met de vluch­ten Ant­wer­pen-Lon­den en bleef dat doen tot 2008.

Naar Mün­chen en Zü­rich?

Dat de nieu­we ei­ge­naar SHS Ant­werp Avi­a­ti­on, zelf doch­ter van SHS Ne­der­land, toch op een Bel­gi­sche li­cen­tie blijft azen, zou voor­al ju­ri­disch zijn. “On­ze plan­nen zijn veel gro­ter dan Lon­den. Vol­gen­de week komt er meer”, al­dus de nieu­we VLM-top­man Harm Prins.

Mo­ge­lijk ko­men er vluch­ten naar Mün­chen en Zü­rich. De Ne­der­lan­der liet ook door­sche­me­ren van­af april va­nop Brus­sel naar Chi­na te wil­len vlie­gen. Maar eens bui­ten de Eu­ro­pe­se Unie gel­den al­leen bi­la­te­ra­le ver­dra­gen, over­een­kom­sten tus­sen twee lan­den. En dan vlieg je niet zo­maar met een Slo­veen­se li­cen­tie van­uit Bel­gië naar Chi­na. Het­zelf­de pro­bleem kan zich stel­len als Lon­den de Brexit door­zet.

Chi­ne­se in­ves­teer­ders

Noch Prins, noch zijn ad­junct Carl Run­ge wil­de re­a­ge­ren op de ge­ruch­ten dat de Bel­gi­sche ‘on­wil’ te ma­ken zou heb­ben met het ver­moe­den dat SHS in fei­te een Chi­ne­se man­tel­ven­noot­schap is. Wel gaf Prins nu of­fi­ci­eel toe dat de groep SHS voor 60% uit Ne­der­lands ka­pi­taal be­staat en voor 40% ge­le­verd wordt door Chi­ne­se in­ves­teer­ders. Wie ach­ter het Ne­der­land­se en Chi­ne­se ka­pi­taal zit? “Geen com­men­taar”.

Des te meer viel maan­dag op dat de hon­neurs van het ‘lint­jes­knip­pen’ wer­den waar­ge­no­men door twee Chi­ne­se da­mes, Cui Qiang en Yu Shuo Su­zie. Wie zij dan ver­te­gen­woor­di­gen? “Een van de Chi­ne­se in­ves­teer­ders”, klonk het met raad­sel­ach­tig-oos­ter­se glim­lach.

HARM PRINS

CEO

VLM Air­li­nes “On­ze plan­nen zijn veel gro­ter dan Lon­den al­leen.”

FOTO'S KIONI PAPADOPOULOS

Lucht­ha­ven­com­man­dant Wim Ver­bist en VLM-CEO Harm Prins hel­pen Cui Qiang met het door­knip­pen van het lint. Haar func­tie? “Een van de Chi­ne­se in­ves­teer­ders”, klonk het dis­creet.

FOTO KIONI PAPADOPOULOS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.