Fout­ste ou­ting ooit

Gazet van Antwerpen Kempen - - BUITENLAND - WILLY DE BUCK

Hol­ly­woodster ver­ont­schul­digt zich voor aan­ran­ding min­der­ja­ri­ge ac­teur

Ik was dron­ken. Als ik het ge­daan heb, dan spijt het me ver­schrik­ke­lijk.” Op die dub­bel­zin­ni­ge ma­nier re­a­geert Hol­ly­woodster Ke­vin Spa­cey (58) op de be­schul­di­ging dat hij in 1986 een min­der­ja­ri­ge ac­teur heeft aan­ge­rand. Bij­na ter­loops out hij zich ook als ho­mo. Gis­te­ren be­slis­te Net­flix om te stop­pen met de po­pu­lai­re se­rie Hou­se of Cards, waar­in Spa­cey de hoofd­rol speelt.

Bur­ger­lij­ke staat: on­ge­huwd. Sek­su­e­le ge­aard­heid: om­stre­den. Zo stond al die ja­ren op het bi­ootje van de os­car­win­naar van Ame­ri­can Beau­ty en de ster van de Net­flix­se­rie Hou­se of Cards. Dat ‘om­stre­den’ mag nu ge­schrapt wor­den. Hoe­wel Spa­cey ooit re­la­ties had met Di­an­ne Drey­er, April Win­cher en Jen­ni­fer Ja­son Leigh, is hij nu uit de kast ge­ko­men als ho­mo. Maar het mo­ment en de ma­nier waar­op hij dat we­reld­kun­dig maakt, zijn zo slecht ge­ko­zen dat hij door de he­le ho­le­bi­ge­meen­schap uit­ge­spuwd wordt. Spa­cey re­a­geer­de met zijn ou­ting na­me­lijk op de be­schul­di­ging aan zijn adres van ac­teur Anthony Rapp.

Vol­gens Rapp, be­kend van zijn rol in Star Trek: Dis­co­ve­ry, werd hij als veer­tien­ja­ri­ge uit­ge­no­digd op een feest­je bij de toen 26-ja­ri­ge Ke­vin Spa­cey. Om­dat hij er zich als eni­ge min­der­ja­ri­ge ver­veel­de, ging hij in een slaap­ka­mer tv kij­ken, waar Spa­cey hem na af­loop van het feest­je op bed gooi­de en op hem ging lig- gen. “Ik kon hem van mij af­du­wen en ben het huis uit­ge­rend. Ik heb er la­ter nooit over ge­praat, maar hoe be­ken­der Spa­cey werd, hoe kwa­der ik werd. Al die ja­ren was ik doods­bang dat ik ooit met hem zou moe­ten sa­men­wer­ken. Mijn maag keert zich om als ik hem er­gens zie”, zegt Rapp, die open­lijk ho­mo­sek­su­eel is.

Mea culpa

Dat laat­ste kon niet van Spa­cey ge­zegd wor­den. Maar nu hij in het nauw zit, grijpt hij de si­tu­a­tie wel aan om een bi­zar­re mix te ma­ken van zijn ge­aard­heid en het mis­bruik. En als een zeer om­floerst mea culpa te ver­ko­pen. “Ik heb veel be­won­de­ring voor Rapp. Ik ben ont­hutst door dit ver­haal. In al­le eer­lijk­heid her­in­ner ik me on­ze ont­moe­ting niet. Maar als ik me echt zo ge­dra­gen heb, dan ver­dient hij mijn wel­ge­meen­de ex­cu­ses voor wat to­taal ver­wer­pe­lijk dron­ken ge­drag ge­weest moet zijn.”

Waar­na in één adem zijn ou­ting volgt. “Ik heb mijn pri­véle­ven al­tijd zorg­vul­dig af­ge­schermd en ik weet dat er al ja­ren spe­cu­la­ties over mijn ge­aard­heid zijn”, zegt Spa­cey. “Mijn naas­ten we­ten dat ik re­la­ties met man­nen en vrou­wen heb ge­had. Ik kies er nu voor om als ho­mo­sek­su­e­le man door het le­ven te gaan. Ik wil hier open over zijn en dat be­gint met het on­der­zoek van mijn ei­gen ge­drag.”

Geen ‘Hou­se of Cards’ meer

Hoop­te Spa­cey met zijn ou­ting op ap­plaus van de ho­le­bi­be­we­ging, dan mis­re­ken­de hij zich fla­grant. En ook bij zijn col­le­ga-ac­teurs valt de bi­zar­re ou­ting van Spa­cey niet in goe­de aar­de. Ac­tri­ce Ro­se McGo­wan, die het schan­daal rond Har­vey Wein­stein in be­we­ging zet­te, tweet­te: “By­e­bye Spa­cey good­bye. It’s your turn to cry”.

En gis­te­ren maak­te Net­flix be­kend dat het zes­de sei­zoen van Hou­se of Cards met­een ook het laat­ste zal zijn. Het strea­ming­be­drijf re­a­geer­de “diep ge­schokt” te zijn.

ANTHONY RAPP (46)

Ver­meend slacht­of­fer “Hoe be­ken­der Spa­cey werd, hoe kwa­der ik werd. Al die ja­ren was ik doods­bang dat ik ooit met hem zou moe­ten sa­men­wer­ken.”

FOTO'S EPA, AP

Ke­vin Spa­cey en Anthony Rapp.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.