Twee flats on­be­woon­baar door uit­slaan­de brand

Ge­meen­schaps­cen­trum loopt scha­de op en blijft tij­de­lijk ge­slo­ten

Gazet van Antwerpen Kempen - - BUITENLAND - HANS OTTEN

Een uit­slaan­de brand ver­woest­te maan­dag­och­tend een so­ci­aal ap­par­te­ment op het Jos Geuns­plein in hart­je Tongerlo (Wes­ter­lo). Ook de flat er­on­der en het aan­gren­zen­de ge­meen­schaps­cen­trum le­den for­se scha­de.

Pas­san­ten bel­den maan­dag om 7.15u bij de be­woon­ster van het ge­lijk­vloer­se hoek­ap­par­te­ment op het Jos Geuns­plein aan met de bood­schap dat het ap­par­te­ment boven het ha­re in lich­ter­laaie stond. De vrouw kon tij­dig ont­ko­men, maar het was on­dui­de­lijk of de be­wo­ner van de bran­den­de flat al dan niet thuis was.

“We kre­gen on­der­weg naar het Jos Geuns­plein te ho­ren dat er mo­ge­lijk nog men­sen in de brand aan­we­zig wa­ren”, ver­telt be­vel­voer­der Kris Van Hout van hulp­ver­le­nings­zo­ne Kem­pen. “Dat bleek na een snel­le in­val op zoek naar mo­ge­lij­ke slacht­of­fers ge­luk­kig niet het ge­val te zijn. Toen wij ar­ri­veer­den, ging het al om een uit­slaan­de brand.” De be­wo­ner was al vroe­ger naar zijn werk in He­ren­tals ver­trok­ken. Wat de brand ver­oor­zaakt had, is nog on­dui­de­lijk. Ver­moe­de­lijk ligt een kort­slui­ting in een toe­stel in het ap­par­te­ment aan de ba­sis.

Blus­sen op drie plaat­sen

Het Jos Geuns­plein, in de scha­duw van de SintAn­na­kerk in Tongerlo, telt en­ke­le tien­tal­len te­gen el­kaar ge­bouw­de woon­een­he­den van so­ci­a­le bouw­maat­schap­pij De Zon­ni­ge Kem­pen. Om­dat de brand op de eer­ste ver­die­ping woed­de, kon het vuur zich al snel ver­sprei­den naar de aan­gren­zen­de pan­den. “Tus­sen de ver­schil­len­de ge­bou­wen be­vin­den zich ga­ten voor de nuts­lei­din­gen, waar­langs de vlam­men zich kun­nen ver­sprei­den. Het ge­volg was dat we op drie ver­schil­len­de plaat­sen te­ge­lijk moesten blus­sen. De brand breid­de eerst uit naar het ap­par­te­ment rechts, maar die kon­den we snel af­stop­pen. Al ge­raak­te het vuur zo ook on­der het dak van het ge­meen­schaps­cen­trum”, ver­volgt be­vel­voer­der Van Hout.

Het vuur wist zich via het dak naar de an­de­re de­len van het ge­bouw te ver­sprei­den.

KRIS VAN HOUT Brand­weer­lui­te­nant

Vuur op zol­der

In dit lang­wer­pi­ge ge­bouw, dat haaks te­gen de ap­par­te­men­ten aan­ge­bouwd staat, vin­den heel wat ver­e­ni­gin­gen on­der­dak. “On­der an­de­re de Evan­ge­li­sche Chris­te­nen en on­ze te­ken­school zit­ten hier ge­huis­vest en heb­ben hier hun ac­ti­vi­tei­ten”, zegt bur­ge­mees­ter Guy Van Hir­tum (CD&V) van Wes­ter­lo.

“Het vuur was tot op het zol­der en on­der het dak ge­raakt. Ver­der in de lo­ka­len is er niet echt wa­te­r­of rook­scha­de, maar on­der an­de­re de ver­war-

mings­in­stal­la­tie be­vindt zich aan de zij­de van het ge­bouw waar het heeft ge­brand. We moe­ten het dak op die plek open­leg­gen om de scha­de op te me­ten en her­stel­lin­gen uit te voe­ren. Ik ga er­van uit dat we de lo­ka­len tij­de­lijk niet kun­nen ge­brui­ken”, zegt bur­ger­va­der Van Hir­tum.

Be­wo­ners krij­gen on­der­dak

Voor de ver­e­ni­gin­gen zoekt de ge­meen­te in­tus­sen naar op­los­sin­gen, voor de ge­trof­fen be­wo­ners hoef­de ze niet tus­sen te ko­men. De be­wo­ner van de uit­ge­bran­de flat kan bij een ken­nis in het dorp te­recht, de be­woon­ster van het ge­lijk­vloers wordt door fa­mi­lie op­ge­van­gen. “Voor haar komt het wel hard aan, want ze is mo­men­teel ziek. Bo­ven­dien is haar zoon twee jaar ge­le­den over­le­den”, weet een fa­mi­lie­lid.

FOTO HANS OTTEN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.