“Mijn boek is als een coun­try­song”

San­der Ver­hey­en laat sound­track ma­ken van ‘De Mar­ge­man’

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE -

San­der Ver­hey­en (33) uit Turn­hout heeft met De Mar­ge­man zijn de­buut­ro­man klaar. De film­ma­ker van op­lei­ding liet van zijn boek ook een sound­track in coun­try­stijl ma­ken. “De sfeer van het boek zit in dat coun­try­lied”, zegt de jon­ge schrij­ver.

Li­te­ra­tuur met een vet­kuif. Dat is de pas­sen­de om­schrij­ving voor het eer­ste boek van San­der Ver­hey­en uit Turn­hout. Tij­dens zijn stu­dies aan de film­school Na­ra­fi in Brus­sel leer­de hij een sce­na­rio schrij­ven. Voor het schrij­ven van een ei­gen boek was hij aan­ge­we­zen op zich­zelf en zijn ei­gen fan­ta­sie. “Twee jaar ge­le­den ben ik ge­start aan mijn ei­gen boek. Met De Mar­ge­man ver­tel ik het ver­haal van Wil­li­am Wil­lems, een out­si­der die de we­reld kent, maar niet be­grijpt”, legt San­der uit. “Hij is een zon­der­ling die zich aan het be­gin van het ver­haal pro­beert te ver­drin­ken door van een brug in het wa­ter te sprin­gen. Dat mis­lukt en wat volgt is een ver­haal over hoe hij in een neer­waart­se spi­raal te­recht­komt en hoe hij pro­beert daar weer uit te ge­ra­ken.”

Zwart­gal­li­ge the­ma­tiek

Het ver­haal speelt zich gro­ten­deels af in de buurt van het ka­naal of de vaart. “Het ka­naal ademt een de­so­la­te sfeer uit. De Mar­ge­man ver­blijft ook op een woon­boot”, ver­telt San­der. “Het boek heeft een zwart­gal­li­ge the­ma­tiek, maar op het ein­de is er toch een spran­kel hoop. Het is als­of je naar een coun­try­lied luis­tert. Coun­try is ook vaak don­ker, maar ein­digt meest­al wel hoop­vol.”

Om het boek net dat tik­kel­tje meer uit­stra­ling te ge­ven, heeft Arthur De Win­ter, zan­ger van de rock­a­bil­ly­groep The Ba­boons, een coun­try­lied als sound­track voor het boek ge­maakt. “Ik ga bij dat num­mer, The Mar­gin Man, nog een pas­sen­de vi­deo­clip ma­ken. Op de Boe­ken­beurs laat ik die clip zien tij­dens de lan­ce­ring van het boek. De sfeer van De Mar­ge­man zit echt in het lied ver­vat”, legt de au­teur uit.

De re­gis­seur maak­te eer­der al en­ke­le clips voor The Ba­boons, waar­on­der een vi­deo­clip boven op de to­ren van fir­ma Joo­sen-Luy­ckx aan de Ou­de Kaai in Turn­hout. San­der Ver­hey­en is in het da­ge­lijk­se le­ven ook zaak­voer­der van Re­play Au­dio­vi­su­al Me­dia, een on­li­ne vi­deo­be­drijf.

“Schrij­ven is echt mijn ding en ik heb er al veel ple­zier aan be­leefd. Ik zou het graag blij­ven doen, maar het blijft wel een hob­by. Het

FOTO BART VAN DEN LANGENBERGH

San­der Ver­hey­en (33) pre­sen­teert aan het ka­naal in Turn­hout zijn de­buut­ro­man De Mar­ge­man.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.