Kort­slui­ting ver­oor­zaakt brand

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (bvdl)

Een kort­slui­ting aan een lamp in een ou­de wa­gen heeft de brand in de op­slag­ruim­te van het KLJ-lo­kaal in Tie­len (Kas­ter­lee) ver­oor­zaakt. Heel wat ma­te­ri­aal voor Ma­zel­ker­mis ging in rook op.

De lei­ding van de jeugd­be­we­ging KLJ in Tie­len wil­de maan­dag de scha­de op­me­ten van de fel­le brand die zon­dag­avond de ga­ra­ges naast het lo­kaal in de Kerk­straat ver­woest­te. De brand­weer moest die­zelf­de och­tend nog even uit­ruk­ken na­dat het vuur was op­ge­flak­kerd, maar dat raak­te snel on­der con­tro­le. Vol­gens de eer­ste vast­stel­lin­gen is de brand in een ou­de groen­te- en fruit­wa­gen ont­staan door een kort­slui­ting aan een TL-lamp. “Er wa­ren twee lam­pen ver­bon­den aan het elek­tri­ci­teits­net. Toen ik de ga­ra­ge zon­dag om 20u af­sloot, was al­les nog in or­de”, zegt Men­no Ee­len van de KLJ. “In de ver­niel­de wa­gen la­gen ma­te­ri­a­len voor on­ze jaar­lijk­se Ma­zel­ker­mis in au­gus­tus, gaan­de van bi­dons voor cock­tails over pa­ra­sols tot be­kers, elek­tri­ci­teits­ka­bels en spots. In het an­de­re deel van de ga­ra­ge ston­den on­der meer een mo­bie­le tap en koe­ling. Door de rook- en wa­ter­scha­de zijn die toe­stel­len ook on­bruik­baar.”

De ac­ti­vi­tei­ten voor de jon­ge­ren kun­nen wel ge­woon door­gaan. “In het ei­gen­lij­ke KLJ-lo­kaal lig­gen nog veel an­de­re ma­te­ri­a­len. Ge­luk­kig is er geen scha­de aan het lo­kaal zelf”, legt Men­no Ee­len uit. De af­han­de­ling van de scha­de is een zaak voor de ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij.

FOTO BVDL

De brand­weer moest maan­dag op­nieuw ko­men blus­sen aan het KLJ-lo­kaal in Tie­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.