Li­ve­con­cert op het kerk­hof

Fes­ti­val­or­ga­ni­sa­tor Arendonk Zingt & Swingt geeft ei­gen­tijd­se in­vul­ling aan Allerheiligen

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE -

In plaats van ge­woon een pot chry­san­ten op het graf van uw dier­ba­ren te zet­ten, kunt u op 1 no­vem­ber op het kerk­hof van Arendonk ook ge­nie­ten van li­ve­mu­ziek. Drie bands en ar­ties­ten tre­den er op tus­sen de graf­zer­ken en kruis­beel­den.

Op tal van kerk­ho­ven in Vlaan­de­ren vindt woens­dag­avond bij zons­on­der­gang, tus­sen 17u en 18u, een in­ge­to­gen mi­ni­fes­ti­val plaats met akoes­ti­sche li­ve­op­tre­dens van lo­ka­le rock­bands, pop­ar­ties­ten, fan­fa­res en woord­kun­ste­naars. Ré­veil 17, want zo heet het ini­ti­a­tief, wil op 1 no­vem­ber de kil­te van het kerk­hof doen ver­ge­ten met hart­ver­war­men­de mu­ziek en stem­mi­ge le­vens­ver­ha­len, om zo de men­sen dich­ter bij el­kaar te bren­gen.

Eer­be­toon aan band­lid

Het eer­ste Ré­veil-con­cert da­teert van twee jaar ge­le­den op het kerk­hof in Deer­lijk in West-Vlaan­de­ren. De be­ken­de bras­spop­band Zin­ger, die in 2015 De Nieu­we Lich­ting op Stu­dio Brus­sel won met de song Gra­ce, bracht toen op de dag van Allerheiligen een aan­grij­pend li­ve­con­cert als eer­be­toon aan band­lid Jef (35) die de week voor­dien om het le­ven was ge­ko­men bij een ver­keers­on­ge­val. “We heb­ben ex­tra luid ge­speeld en ge­zon­gen voor on­ze Jef”, zei zan­ger Pieter De­knudt ach­ter­af.

In­tus­sen ver­spreid­de de Ré­veil­for­mu­le zich over heel Vlaan­de­ren. Zo wordt woens­dag ook op de be­graaf­plaats in Arendonk een po­di­um op­ge­steld tus­sen de gra­ven van de lo­ka­le over­le­de­nen. Er zijn mu­ziek­op­tre­dens van jacht­hoorn­groep Ha­la­li, fan­fa­re Wam­pe­galm en zan­ger-gi­ta­rist Wim De Pauw van Pe­a­cock & La­dy N. Ré­veil 17 wordt ge­or­ga­ni­seerd door Sim Hel­sen (38), be­kend als or­ga­ni­sa­tor van pop­fes­ti­val Arendonk Zingt & Swingt, sa­men met zijn tan­te An­ne­lies Hel­sen (62).

“Veel men­sen wil­len op 1 no­vem­ber nog al­tijd even na­den­ken en stil­staan bij fa­mi­lie­le­den en vrien­den die ze ver­lo­ren heb­ben. Al­leen heb­ben ze geen be­hoef­te aan dat tra­di­ti­o­neel en ker­ke­lijk ge­doe van Allerheiligen”, ge­lo­ven Sim en tan­te Lies Hel­sen. “Met Ré­veil 17 wil­len we de men­sen daar­om in een ei­gen­tijd­se vorm sa­men­bren­gen: tus­sen de gra­ven van hun ge­lief­den, met war­me mu­ziek en luis­ter­tek­sten.”

Vol­gens Sim Hel­sen wordt het ze­ker geen mi­ni­ver­sie van het po­pu­lai­re mu­ziek­fes­ti­val Arendonk Zingt & Swingt. “Ré­veil 17 duurt maar een uur en is klein­scha­li­ger en in­tie­mer. Hele­maal an­ders dan Arendonk Zingt, waar we de men­sen ge­woon een ple­zan­te avond wil­len be­zor­gen.”

Toch zijn er ook ge­lij­ke­nis­sen. “Ja, ook Ré­veil 17 is gra­tis”, zegt de Arendonk­se fes­ti­val­or­ga­ni­sa­tor. “En het pu­bliek is even di­vers als op Arendonk Zingt & Swingt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.