“Je moet voor­al ge­duld heb­ben”

Mag­neet­vis­sers Niels en Gi­or­dy over hun hip­pe hob­by

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - Niels Bel­mans bij zijn top­vangst: een ver­roest lood­jes­ge­weer. TOMMY MAES

Door de gro­te vondst van wa­pens en mu­ni­tie die wor­den gel­inkt aan de Ben­de van Nij­vel, staat mag­neet­vis­sen vol­op in de be­lang­stel­ling. Niels Bel­mans en Gi­or­dy Gat­to ver­tel­len hoe mag­neet­vis­sen in zijn werk gaat.

Drie jon­ge mag­neet­vis­sers von­den on­langs in het ka­naal naast het Bois de la Hous­si­è­re twee kis­ten met wa­pens en mu­ni­tie die mo­ge­lijk te ma­ken heb­ben met de Ben­de van Nij­vel. Dat nieuws ging ook over de ton­gen bij col­le­ga-mag­neet­vis­sers. “Die man­nen had­den hun vondst veel snel­ler moe­ten mel­den aan de po­li­tie”, vin­den mag­neet­vis­sers Niels Bel­mans (20) en Gi­or­dy Gat­to (26) uit Balen. “Dat moet je trou­wens al­tijd doen als je wa­pens of ex­plo­sie­ven vindt. Het kan gaan om be­lang­rijk be­wijs­ma­te­ri­aal. Bij ex­plo­sie­ven is er bo­ven­dien nog ont­plof­fings­ge­vaar.”

Hand­gra­naat Eer­ste We­reld­oor­log

Bij mag­neet­vis­sen gooi je een mag­neet die aan een touw is be­ves­tigd in het wa­ter. “We ma­ken ge­bruik van een in­du­stri­ë­le ne­o­dy­mi­um­mag­neet die veel meer kracht heeft dan een ge­wo­ne”, zegt Niels. “Mijn mag­neet heeft een trek­kracht van 300 ki­lo. Je moet je touw ver­an­ke­ren, zo­dat het niet mee in het wa­ter valt. Dan trek je de mag­neet lang­zaam met het touw weer naar de kant. Als je de mag­neet voelt trek­ken, is dat het te­ken dat hij een me­ta­len voor­werp aan­trekt. Meest­al haal je rom­mel boven, maar soms duikt er iets op dat de moei­te loont. Zo heb ik bij­voor­beeld al een ka­nons­ko­gel uit de vijf­tien­de eeuw en het om­hul­sel van een hand­gra­naat uit de Eer­ste We­reld­oor­log op­ge­vist.”

Voor Gi­or­dy is de spec­ta­cu­lair­ste vondst tot nu toe een bed­bo­dem met ij­ze­ren ve­ren. “Ik schrik er soms van wat de men­sen al­le­maal in het wa­ter dum­pen”, zegt hij. “Al­les wat ik bo­ven­haal, ruim ik op. Met wat ge­luk krijg je er nog geld voor van een ij­zer­han­de­laar.”

Spek­ta­kel op YouTu­be

Zo­wel Niels als Gi­or­dy be­gon­nen met mag­neet­vis­sen dank­zij film­pjes op Fa­ce­book en YouTu­be. “Op zo’n film­pjes zie je de spec­ta­cu­lair­ste din­gen”, zegt Niels. “Met mag­neet­vis­sen moet je voor­al veel ge­duld heb­ben. Ik ga ook op pad met een me­taal­de­tec­tor en daar heb je meer kans om iets te vin­den. Maar wat mag­neet­vis­sen zo leuk maakt, is dat het rust­ge­vend is. Je werpt je lijn uit en ge­niet in­tus­sen van de na­tuur.”

Waar je gaat vis­sen, hangt vol­gens Niels af van de voor­wer­pen die je zoekt. “Zelf ben ik voor­al ge­ïn­te­res­seerd in din­gen van de Twee­de We­reld­oor­log, dus zoek ik op plaat­sen waar in­der­tijd veel is ge­voch­ten. Bij­voor­beeld in het ka­naal van GeelTen Aard en om­stre­ken.”

Ver­bo­den ter­rein

“Je mag jam­mer ge­noeg niet over­al meer vis­sen”, weet Gi­or­dy. “Zo is het ka­naal van Be­ver­lo in Le­o­polds­burg een in­te­res­san­te lo­ca­tie om­dat daar vroe­ger een over­slag­ha­ven was voor mi­li­tair ma­te­ri­aal. Sinds twee jon­ge kin­de­ren er een gro­te obus bo­ven­haal­den, is mag­neet­vis­sen er ech­ter ver­bo­den.”

Mag­neet­vis­sers heb­ben een ver­gun­ning no­dig. “In Vlaan­de­ren moet je die aan­vra­gen bij het Agent­schap On­roe­rend Erf­goed”, ver­telt Niels. “De aan­vraag stuur je aan­ge­te­kend op, sa­men met een be­wijs van goed ge­drag en ze­den. Na en­ke­le we­ken krijg je een kaartje waar­mee je kan be­wij­zen dat je een ver­gund mag­neet­vis­ser bent. Het eni­ge pro­bleem is dat veel te wei­nig mag­neet­vis­sers hier­van we­ten. Ook moet je bij­zon­de­re vond­sten aan­ge­ven, zo­dat het Agent­schap On­roe­rend Erf­goed nog ar­che­o­lo­gisch on­der­zoek kan uit­voe­ren”, zegt Niels. “Door­gaans mag je je vondst hou­den. Dat geldt ook voor wa­pens die da­te­ren van voor 1890.”

FOTO'S BERT DE DEKEN

Mag­neet­vis­sers Jan Van Houdt en Gi­or­dy Gat­to gooi­en een lijn­tje uit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.