Ney­mar wil zo­als Mes­si zijn

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT - LUDO VANDEWALLE

Een maand lang was het vol­le eu­fo­rie dat PSG de duur­ste spe­ler ter we­reld had kun­nen in­lij­ven. Sinds die dis­cus­sie met Edi­son Ca­vani over wie de straf­schop moest ne­men, is het ima­go van vrij­heid­blij­heid van Ney­mar beet­je bij beet­je aan het af­brok­ke­len. De Bra­zi­li­aan streeft bij PSG iets te na­druk­ke­lijk naar de­zelf­de sta­tus die Li­o­nel Mes­si bij Bar­cel­o­na heeft. Daar­voor heeft hij maar één op­tie: blij­ven pres­te­ren op het veld.

De 222 mil­joen eu­ro die Pa­ris Saint-Ger­main be­taal­de, ging in heel de we­reld over de ton­gen. Er wer­den bij­na even­veel kri­ti­sche kant­te­ke­nin­gen bij ge­plaatst. Al­leen in Frank­rijk ge­beur­de dat niet of nau­we­lijks. De kri­tiek over het on­wel­voeg­lij­ke be­drag was in­ge­ge­ven door ja­loe­zie klonk het daar. Zes we­ken lang, sinds zijn trans­fer be­gin au­gus­tus, was het al goud wat blonk rond de 25-ja­ri­ge Bra­zi­li­aan. Tot die 18e sep­tem­ber toen Ney­mar da Sil­va

San­tos Jú­ni­or met Edi­son Ca­vani, de su­per­ster van vo­rig jaar bij PSG, in dis­cus­sie ge­raak­te over het ne­men van een straf­schop te­gen Ly­on.

Hoe­wel Ney­mar zich te­gen­over de he­le spe­lers­groep voor dat ge­drag zou heb­ben ver­ont­schul­digd en hij af­dwong dat hij om beur­ten met Ca­vani een straf­schop mag ne­men, be­staat er sinds­dien al­leen nog maar una­ni­mi­teit over het feit dat Ney­mar een su­per­ta­lent is. Hoe dat ta­lent moet be­ge­leid wor­den, is steeds meer een bron

van dis­cus­sie.

Nu reeds ver­huisd

Ney­mar voelt zich na vier jaar in Bar­cel­o­na nog niet zo goed thuis in Pa­rijs. Dat wordt ge­ïl­lu­streerd door zijn jong­ste ver­huis. Na tien we­ken trok hij vo­ri­ge week weg uit zijn huis in Bou­gi­val, op am­per vijf­tien mi­nu­ten rij­den van het Prin­sen­park. Hij woon­de er sa­men met zijn vijf Bra­zi­li­aan­se vrien­den die hem al­tijd om­rin­gen, maar het klik­te niet. “Hij is in­der­daad weg­ge­trok­ken en zijn ge­volg ook”, al­dus de be­dien­de op het ge­meen­te­huis waar we gis­te­ren in­for­meer­den. “Spij­tig, want we wil­den dat hij in Bou­gi­val veel geld zou op­doen. Dan heeft Ro­nal­din­ho, die ook in dat huis woon­de, het lan­ger vol­ge­hou­den.”

Ney­mar moest er wel 14.000 eu­ro per maand aan on­kos­ten al­leen be­ta­len. Met zijn sa­la­ris van 30 mil­joen eu­ro net­to per jaar zal dat geen pro­bleem zijn, maar het voedt de be­rich­ten die een Spaans ra­dio­sta­ti­on gis­te­ren ver­spreid­de: hij mist Bar­cel­o­na. Dit week­end ging hij zijn ex­ploeg­maats Mes­si en Su­a­rez nog op­zoe­ken in de Ca­ta­laan­se hoofd­stad. Ney­mar gaat nu in Neuil­ly wo­nen, waar ook zijn Bra­zi­li­aan­se ploeg­maats Thia­go, Da­vid Luiz en Da­ni Al­ves een on­der­ko­men von­den.

“Ie­der­een heeft een aan­pas­sings­pe­ri­o­de no­dig”, zei PSG-trai­ner Unai Emery gis­te­ren op de pers­con­fe­ren­tie. “Hij heeft het ta­lent en is naar hier ge­ko­men om sa­men met PSG be­ter te wor­den. We gaan dat pro­be­ren sa­men te doen.”

Ney­mar zoekt nog naar zijn po­si­tie in de se­lec­tie van PSG. Hij doet dat nog­al bruusk. Hem wordt ver­we­ten dat hij de jong­ste ja­ren wat te veel naar Li­o­nel Mes­si bij Bar­cel­o­na heeft ge­ke­ken. De 30-ja­ri­ge Ar­gen­tijn ge­niet in Nou Camp zo’n sta­tus dat hij doet wat hij wil. Ge­steund door zijn trans­fer­som aast Ney­mar nu op de­zelf­de pri­vi­le­ges, maar dat lukt niet zo goed. Ter­wijl Mes­si een kind van het huis is in Bar­cel­o­na, is Ney­mar in Pa­rijs pas aan­ge­ko­men. Dat hij die apar­te sta­tus zo na­druk­ke­lijk na­streeft, zorgt voor wre­vel.

PSG sluit de ogen

Zo kwam hij voor de top­per te­gen Mar­seil­le als eni­ge op­da­gen met een sport­tas die niet van de club was. Hji kreeg in die wed­strijd een dom­me ro­de kaart. PSG sluit de ogen. Meer zelfs, het werkt mee aan die uit­zon­de­rings­po­si­tie. Er zijn zelfs richt­lij­nen uit­ge­vaar­digd dat de ploeg­maats op de trai­ning hem moe­ten ont­zien zo­dat hij niet ge­bles­seerd raakt.

Ney­mar heeft twee pri­vé­ki­ne­sis­ten mee naar Pa­rijs ge­no­men. Ook Zla­tan Ibra­hi­mo­vic had er één die zich ook ont­ferm­de over an­de­re PSGspe­lers in­dien no­dig. Die twee van Ney­mar heb­ben en­kel oog voor hun be­taal­heer.

In Pa­rijs wor­den on­der­tus­sen al wed­den­schap­pen af­ge­slo­ten wan­neer het zal ont­plof­fen tus­sen Ney­mar en PSG-trai­ner Unai Emery. Het is dui­de­lijk dat Ney­mar al­le richt­lij­nen van de Bas­ki­sche coach in de wind slaat. Hij ver­de­digt geen me­ter en luis­tert met fris­se te­gen­zin naar de vi­deo­ses­sies die Emery geeft om PSG en Ney­mar toch nog en­ke­le pro­cen­ten be­ter te ma­ken.

“Hij is aan­we­zig bij de tac­ti­sche be­spre­kin­gen”, al­dus Emery gis­te­ren. Maar hij draai­de er wel wat om­heen. “Net als al­le an­de­re Bra­zi­li­a­nen luis­tert hij toch heb ik de in­druk. Zo lang du­ren die vi­deo­ses­sies ook niet hoor. Slechts tien tot twin­tig mi­nu­ten. Als hij be­ter wil wor­den, zijn die no­dig.”

Zo wil Emery dat Ney­mar de bal min­der lang ‘draagt’ en ook voor de snel­le com­bi­na­tie gaat. Emery loopt hier­mee op ei­e­ren maar heeft na­tuur­lijk ook zijn per­soon­lijk­heid. Hij weet ech­ter: als hij de strijd met Ney­mar aan­gaat, zal hij al­tijd ver­lie­zen.

FOTO EPA-EFE

Ney­mar zoekt dui­de­lijk nog naar zijn po­si­tie in de se­lec­tie van PSG.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.