“Nog niks van KV Me­che­len ge­hoord”

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT -

Zo­als we gis­te­ren schre­ven, staat Marc Brys boven aan het trai­ners­lijst­je bij KV Me­che­len. De 55-ja­ri­ge Ant­wer­pe­naar neemt een over­stap sterk in over­we­ging, maar om­dat hij zon­dag met Beer­schot Wil­rijk voor een tic­ket in de pro­mo­tie­fi­na­le speelt, wil hij de­ze week so­wie­so nog niet ko­men. Ma­lin­wa­voor­zit­ter Johan Tim­mer­mans wil in­tus­sen niet in­gaan op de naam Brys. “We heb­ben daar geen re­ac­tie op. We zijn be­zig met meer­de­re pis­tes. Ik lees nu ook over­al dat wij ‘nog al­tijd geen nieu­we trai­ner heb­ben’. Maar on­ze oor­spron­ke­lij­ke be­doe­ling was om on­ze tijd te ne­men, des­noods tot aan de in­ter­land­break. Hoe rap­per een nieu­we trai­ner hoe lie­ver na­tuur­lijk. Maar als die te­gen Kort­rijk nog niet op de bank zit, is dat geen ramp. Het be­lang­rijk­ste is dat we er met on­ze keu­ze boenk op zit­ten.” Het nieuws dat Brys de Me­chel­se top­kan­di­daat is, zorg­de bij Beer­schot Wil­rijk voor wat com­mo­tie. “Ik heb jul­lie ar­ti­kel ge­le­zen, maar meer in­fo heb ik niet. Van­uit Me­che­len heb ik nog niks ge­hoord”, zegt spor­tief ma­na­ger Frank Staes. “Marc Brys fo­cust vol­op op on­ze match te­gen Union. We wil­len ab­so­luut naar de pro­mo­tie­fi­na­le. Als ze Brys al zou­den wil­len los­we­ken, kan je niet ver­wach­ten dat dat in de­ze be­lang­rij­ke week zou ge­beu­ren.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.