Kort

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT - (fbu) (stdr) (dvd) (ssg) (b) (b)

Nieuw Club Brug­ge-sta­di­on ten vroeg­ste in 2022. Voor­zit­ter Bart Ver­haeg­he sprak zich op de web­cast Vis­ta uit over de sta­di­on­plan­nen van Club. Hij denkt dat het sta­di­on ten vroeg­ste in 2022 klaar kan zijn. “Er zijn nog veel pro­ce­du­res af te gaan, ik denk dat we het sta­di­on ten vroeg­ste in 2022 hele­maal af­ge­werkt zul­len heb­ben. Je moet re­ke­nen op nog twee à drie jaar ver­gun­ningstra­ject en dan nog eens twee jaar bouw­tijd. Maar we heb­ben tijd en we heb­ben de mid­de­len.” Dat Paul Ghey­sens van het Eu­ro­sta­di­on nog kan dwars lig­gen ge­looft hij niet. “De per­cep­tie dat ik hem het Eu­ro­sta­di­on niet zou gun­nen is ver­keerd. Ik denk niet dat hij im­pact heeft in ons ver­haal. Het is de over­heid die aan­duidt waar het sta­di­on moet ko­men om­dat het sta­di­on een open­ba­re func­tie heeft. Zij zul­len dan de ont­ei­ge­nin­gen doen. En dan is het aan ons om dat te be­ta­len.” Arslana­gic (Ant­werp) her­vat trai­ning. De Ant­werp-spe­lers die zon­dag­avond in Moes­kroen in ac­tie kwa­men, kre­gen gis­te­ren een dag vrij. De ge­bles­seer­den moesten wel op­dra­ven voor ex­tra werk. Arslana­gic mocht de loop­trai­ning her­vat­ten en kreeg ook nog be­han­de­ling. Sall hield het bij ma­nu­e­le be­han­de­ling, een fiets­pro­gram­ma en nog ex­tra, spe­ci­fie­ke oe­fe­nin­gen. Ofo­su­he­ne (spier­bles­su­re) is op de weg te­rug en werk­te een in­ten­sie­ve loop­trai­ning af. Ook Touré waagt zich aan loop­werk en krijgt nog steeds be­han­de­ling. Ou­la­re (spier­scheur), die nog bij­na twee maan­den aan de kant staat, moet het ui­ter­aard nog steeds bij be­han­de­ling hou­den. De­ba­ty, Ach­ter, Ma­nas, Ran­driam­bo­lo­na en Lim­bom­be ver­lo­ren op Schier­vel­de (het sta­di­on van Roe­se­la­re) met de be­lof­ten (2-1) te­gen Club Brug­ge. Lim­bom­be scoor­de voor Ant­werp. Co­ca­lic (KV Me­che­len) ge­raakt al­licht speel­klaar. Nu De Wit­te ge­schorst is te­gen Kort­rijk, hoopt KV Me­che­len ui­ter­aard dat cen­tra­le ver­de­di­ger Co­ca­lic speel­klaar raakt. De spoe­ling is im­mers dun, met Vi­tas die al out is en El Mes­sa­ou­di die de­pan­neert. De ver­wach­ting is al­les­zins dat Co­ca­lic de be­lang­rij­ke thuis­wed­strijd van za­ter­dag haalt.

Over­mei­re en­ke­le we­ken bui­ten strijd. Vo­ri­ge za­ter­dag moest Ki­li­an Over­mei­re tij­dens het du­el met Oos­ten­de al na een kwar­tier de strijd sta­ken. On­der­zoek wees uit dat de aan­voer­der van Lo­ke­ren ze­ker en­ke­le we­ken out is door een scheur­tje van de rech­ter­ad­duc­tor. Bij­ko­mend on­der­zoek zal meer dui­de­lijk­heid moe­ten bren­gen over de ernst van de bles­su­re en de duur van de on­be­schik­baar­heid. Ko­tysch (STVV) zes tot acht we­ken out met kuit­been­breuk. Sint-Trui­den moet de Duit­se ver­de­di­ger Sacha Ko­tysch zes tot acht we­ken mis­sen met een kuit­been­breuk. Dat maak­ten de Ka­na­ries gis­te­ren be­kend op hun web­si­te. Ko­tysch liep de breuk op in de par­tij van zon­dag bij lei­der Club Brug­ge (4-1), na een for­se tac­kle van Brug­ge-spits We­sley Mo­raes. On­der­zoek de­ze voor­mid­dag bracht een kuit­been­breuk aan het licht. Voor de 29-ja­ri­ge Ko­tysch is het al zijn acht­ste sei­zoen in Trui­en­se loon­dienst. Twee sei­zoe­nen ge­le­den stond hij met een zwa­re knie­bles­su­re al eens bij­na een heel ka­len­der­jaar aan de zij­lijn.

Slavol­jub Mus­lin is niet lan­ger bonds­coach van Ser­vië. De sa­men­wer­king werd in on­der­ling over­leg stop­ge­zet. De ex­coach van Lo­ke­ren en Standard hielp het land aan kwa­li­fi­ca­tie voor het WK 2018.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.