Ein­de­lijk een écht du­el?

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT - JAN-PIETER DE VLIE­GER

In het meest wen­se­lij­ke sce­na­rio toont de Kop­pen­berg­cross woens­dag ein­de­lijk het bes­te van wat het veld­rij­den te bie­den heeft: een vol­waar­dig du­el tus­sen top­pers Ma­thieu van der Poel en Wout van Aert. Zo­dat het veld­rij­den op­nieuw een span­nen­de sport kan wor­den. “We moe­ten eer­lijk zijn”, zegt or­ga­ni­sa­tor Er­win Ver­vec­ken. “Elf over­win­nin­gen op der­tien. Dat is niet goed voor de cross.” werk­zaam bij or­ga­ni­sa­tor Go­la­zo. “Dit is niet goed voor de cross. Ma­thieu is na­tuur­lijk een uit­zon­der­lijk ren­ner, maar het mag puur spor­tief wat span­nen­der zijn. Zelfs de bes­te Sven Nys was min­der do­mi­nant. Die won 25 cros­sen per sei­zoen, maar daar­naast had je man­nen als Wel­lens en me­zelf die er ook min­stens vijf haal­den. Sty­bar en Al­bert had­den ook hun vas­te uit­da­gers die over­win­nin­gen pak­ten.”

Chris­toph Rood­hooft, ma­na­ger van Van der Poel bij Be­o­bank - Co­ren­don, voelt zich niet aan­ge­spro­ken.

“Ik zie niet in hoe de do­mi­nan­tie van Ma­thieu niet goed zou kun­nen zijn voor de cross. In sport is er toch al­tijd ie­mand de bes­te? Hoe­lang heeft Usain Bolt de sprint niet ge­do­mi­neerd? Dat vond ie­der­een ge­wel­dig, toch?”

De hui­di­ge con­text maakt dat de Kop­pen­berg woens­dag wat meer ge­wicht heeft dan an­de­re klas­se­ments­cros­sen. Als het ein­de­lijk tot een echt du­el Van Aert - Van der Poel komt, start het sei­zoen na de EK-break toch met een nieuw elan. Er zijn ook best wel re­de­nen om te ge­lo­ven dat Van Aert woens­dag hele­maal zijn voet kan zet­ten naast zijn Ne­der­land­se uit­da­ger. Af­ge­lo­pen week­end in Rud­der­voor­de reed hij mis­schien wel zijn bes­te cross van het sei­zoen. Vroeg in de wed­strijd moest hij pas­sen bij een ver­snel­ling van Van der Poel, maar na­dien reed hij heel con­stant in de ach­ter­vol­ging. Van Aert stuur­de na af­loop ook een op­ti­mis­ti­sche sms naar coach Marc Lam­berts: “Ein­de­lijk een vol uur ge­re­den zon­der te­rug­val.”

Pu­re po­wer

Bo­ven­dien is de Kop­pen­berg Van Aert-ter­ri­to­ri­um: hij won de voor­bije drie edi­ties. “Het is een par­cours waar pu­re po­wer het ver­schil maakt”, zegt Ver­vec­ken. “Po­wer en do­se­ring.”

Dat laat­ste pleit dan te­gen Van der Poel: hij houdt van de vlie­gen­de start, maar op de Kop­pen­berg – zon­der twij­fel de zwaar­ste cross tot dus­ver – zou zich dat te­gen hem kun­nen ke­ren. Vo­rig jaar ken­de de Ne­der­lan­der er nog een “com­ple­te off­day”. De ste­reo­ty­pen zeg­gen dat Van der Poel tech­ni­scher en ex­plo­sie­ver is, waar Van Aert meer ver­mo­gen heeft. Toch vin­den niet wei­nig waar­ne­mers dat on­der­tus­sen ach­ter­haald.

Chris­toph Rood­hooft: “Van Aert in het voor­deel op een zwaar par­cours? Ik weet het niet. De Kop­pen­berg is bij­lan­ge zo zwaar niet als de moun­tain­bi­ke-par­cour­sen waar­op Ma­thieu heeft ge­re­den.”

Ook Marc Lam­berts – no­ta be­ne trai­ner van Van Aert – stelt vast dat de mo­tor van Van der Poel net zo goed een zes­ci­lin­der is. “Ma­thieu moet in ver­mo­gen niet meer on­der­doen voor Wout. Hij heeft al­les. Echt waar, het bekt mis­schien niet, maar zo­als we over Mer­ckxi­aans spre­ken, zo gaan we ook nog over Van der Poe­li­aans pra­ten.”

De Kop­pen­berg­cross heeft dit jaar een nieu­we aan­komst, net voor­bij het steil­ste stuk van de klim. Ide­a­li­ter gaan Van Aert en Van der Poel daar woens­dag in de laat­ste ron­de sa­men naar boven. “So­wie­so is dat het droom­sce­na­rio”, be­sluit or­ga­ni­sa­tor Ver­vec­ken. Pro­gram­ma

8.45u: jeugdi­ni­ti­a­tie 10.00u: Nieu­we­lin­gen 11.00u: Ju­ni­o­res

12.00u: Be­lof­ten

13.45u: Vrou­wen

15.00u: Eli­te Be­lang­rijk­ste deel­ne­mers Eli­te: Wout van Aert, Ma­thieu van der Poel, Ke­vin Pau­wels, Lau­rens Sweeck, Lars van der Haar, Mi­chael Vant­houren­hout, Toon Aerts, Tom Meeu­sen. Vrou­wen: San­ne Cant, Sop­hie De Boer, Ka­ther­i­ne Comp­ton, Maud Kapt­heijns, Jo­lien Ver­schu­e­ren. Be­lof­ten: Eli Iser­byt, Tom Pid­cock.

Te­le­vi­sie: recht­streeks op Spor­za van­af 13.30u

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.