“We wor­den niet be­loond voor on­ze in­ten­ties”

Wes­ter­lo kon in ze­ven thuis­wed­strij­den nog maar één keer win­nen

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - KERSTEN STEURBAUT

Nog één wed­strijd en de eer­ste pe­ri­o­de zit er­op in de Proxi­mus Le­a­gue. In Wes­ter­lo ho­pen ze dat met de start van de twee­de pe­ri­o­de het ge­luk de kant van de Kemp­ha­nen kiest. “Het is on­ge­loof­lijk als je ziet wel­ke wed­strij­den we ver­lie­zen of ge­lijk­spe­len”, stelt aan­voer­der Wou­ter Corst­jens vast.

Twee ze­ges op der­tien wed­strij­den, dat is de ma­ge­re ba­lans die Wes­ter­lo in 1B kan voor­leg­gen. Voor het sei­zoen werd er links en rechts voor­zich­tig ge­droomd van een snel­le te­rug­keer naar het hoog­ste ni­veau, van­daag is het klas­se­ment niet de be­lang­rijk­ste be­kom­mer­nis van de Kemp­ha­nen.

“De voor­bije we­ken had­den we vaak geen ge­luk. We ho­pen dat die si­tu­a­tie ver­an­dert”, zegt aan­voer­der Wou­ter Corst­jens. “Na de wed­strijd te­gen Lier­se (0-1 ver­lies, red.) heb­ben we er in de kleed­ka­mer nog over ge­praat. Het is on­ge­loof­lijk wel­ke wed­strij­den we dit sei­zoen al ver­lo­ren heb­ben of ge­lijk heb­ben ge­speeld.”

Al­leen al in de thuis­wed­strij­den liet Wes­ter­lo een pak pun­ten lig­gen. Ze­ven mat­chen le­ver­den één ze­ge en drie ge­lij­ke spe­len op. Al­leen de ne­der­laag te­gen Union was ver­diend te noe­men. In de an­de­re con­fron­ta­ties kreeg Wes­ter­lo te wei­nig loon naar wer­ken. Corst­jens: “We zijn re­gel­ma­tig baas, cre­ë­ren veel kan­sen en ge­ven wei­nig weg. Toch blij­ven de drie pun­ten te wei­nig in Wes­ter­lo. Ho­pe­lijk kan dat snel ke­ren.”

“Frus­tre­rend”

“Het is heel frus­tre­rend”, zucht Maxi­me An­nys. “Laat ons die wed­strijd te­gen Lier­se tien keer spe­len, dan win­nen we tien keer. Er stond za­ter­dag maar één ploeg op het veld, maar die bal viel tel­kens net niet goed voor ons. Aan de an­de­re kant be­ta­len we ie­der fout­je cash.”

Doel­pun­ten zijn de ba­sis om pun­ten te pak­ken, be­seft An­nys. Met slechts acht doel­pun­ten in ze­ven thuis­wed­strij­den blijft Wes­ter­lo op dat vlak on­der de ver­wach­tin­gen. “We moe­ten sco­ren om te win­nen. Aan on­ze in­ten­ties zal het ech­ter niet lig­gen. Ie­de­re wed­strijd is de wil om te sco­ren aan­we­zig en we pro­be­ren al­le­maal om druk naar vo­ren te zet­ten. Soms hang je ge­woon af van de sterk­te van de te­gen­stan­der. Te­gen Lier­se wa­ren we be­ter, maar wer­den we niet be­loond voor on­ze in­ten­ties.”

FOTO GMAX AGENCY

Wou­ter Corst­jens (links) en Jor­dy Pef­fer drui­pen af na de ne­der­laag te­gen Lier­se.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.