“We mo­gen niet ver­slap­pen”

Trai­ner Stijn Geys houdt zijn spe­lers scherp na knap­pe 7 op 9

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT RE­GIO - ER­WIN VAN­DEN­BERGH

Het gaat Oos­ter­zo­nen voor de wind. In september gin­gen Geel en Aalst voor de bijl en in ok­to­ber ver­baas­de geel-rood door cru­ci­a­le pun­ten te ver­za­me­len te­gen de top­ploe­gen. Vo­rig week­end was het te sterk voor Den­der (0-1).

“On­ze or­ga­ni­sa­tie werd in Den­der op de proef ge­steld door de snel­le flan­ken van de thuis­ploeg”, zegt trai­ner Stijn Geys. “Den­der kwam voor rust een drie­tal keer dicht bij de ope­nings­goal, maar wij kon­den op de goe­de mo­men­ten uit­bre­ken. Zo kwa­men we al vroeg op voor­sprong en ei­gen­lijk had­den we de wed­strijd net voor de rust in een de­fi­ni­tie­ve plooi moe­ten leg­gen. Fall, die ons eer­ste doel­punt had ge­scoord, was er dichtbij, maar hij zag zijn po­ging naast be­lan­den. Jam­mer, want na­dien be­gon Den­der de druk op te schroe­ven, met de ge­lijk­ma­ker tot ge­volg. De match kon dan al­le kan­ten uit, maar dank­zij on­ze fy­sie­ke pa­raat­heid had­den we toch de bo­ven­hand. We kwa­men nog wel een paar keer goed weg en had­den ons ei­gen­lijk ver­zoend met een ge­lijk­spel, tot we in de slot­fa­se het ge­luk aan on­ze zij­de had­den en het 1-2 werd. Maar we heb­ben de pun­ten niet ge­sto­len.”

“Uit­zon­der­lij­ke we­ken”

Oos­ter­zo­nen klokt af op een fraaie 7 op 9 te­gen Dein­ze, Des­sel en Den­der en dat geeft ge­moeds­rust, al roept Geys zijn spe­lers op om de ko­men­de mat­chen alert te blij­ven. “We heb­ben uit­zon­der­lij­ke we­ken ach­ter de rug”, zegt de Mol­le­naar. “Voor­al als je kijkt te­gen wel­ke ploe­gen we pun­ten heb­ben ge­pakt. Als je Den­der met Oos­ter­zo­nen ver­ge­lijkt, zo­wel op het vlak van in­di­vi­du­e­le kwa­li­tei­ten als van bud­get­ten, dan be­gin je bij­na te dui­ze­len. Maar het is on­ze ver­dien­ste dat we die ze­ven pun­ten heb­ben ge­pakt. De ko- men­de we­ken wordt het be­lang­rijk om niet te ver­slap­pen. Als trai­ner moet ik mijn jon­gens scherp hou­den om de­ze po­si­tie­ve lijn door te trek­ken”, be­sluit Stijn Geys.

FO­TO DSJ

Doel­pun­ten­ma­ker Fal­lou Fall van Oos­ter­zo­nen (links) zet Re­né Ster­ckx van Den­der on­der druk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.