“De kop­jes mo­gen niet naar be­ne­den”

My­lan Fer­rei­ra-Car­ras­co wil ver­lies snel ach­ter zich la­ten

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (ma­ke)

ASV Geel liep een blauw­tje op ei­gen veld te­gen Een­dracht Aalst: 0-1. Pijn­lijk, maar My­lan Fer­rei­ra-Car­ras­co re­la­ti­veert het ver­lies en kijkt al voor­uit naar het be­zoek aan Ham­me.

“Te­gen Aalst speel­den we niet on­ze bes­te match, maar we voet­bal­den ook niet slecht”, zegt de flank­spe­ler. “Ik stel vast dat we goe­de kan­sen on­be­nut lie­ten en een tik­kel­tje ge­luk mis­ten. Maar we heb­ben slechts één match ver­lo­ren, de kop­jes mo­gen niet naar be­ne­den gaan. We heb­ben dit sei­zoen al goe­de re­sul­ta­ten neer­ge­zet en moe­ten ons her­pak­ken.”

De ne­der­laag had wel ge­vol­gen in het klas­se­ment, want Heist en Knok­ke klom­men over Geel, dat nu vijf­de staat. “We staan nog al- tijd in de top vijf, het ver­schil met de ploe­gen voor ons is slechts klein. In Ham­me krij­gen we een nieu­we kans. Al­licht zal Ham­me als thuis­ploeg mee de match wil­len ma­ken, iets wat Aalst hele­maal wei­ger­de. Als dat meer ruim­te op­le­vert, ko­men wij be­ter in ons spel.”

Te­gen vol­gend week­end moet nieuw­ko­mer Mat­tia Mag­gio ein­de­lijk speel­ge­rech­tigd zijn. Hoe kijkt Car­ras­co aan te­gen zijn komst, die hem ex­tra con­cur­ren­tie be­zorgt? “Hij kan iets toe­voe­gen aan on­ze kern. Maar Mat­tia zal moe­ten knok­ken voor zijn plaats, zo­als ie­der­een. Is hij een ech­te ver­ster­king voor­in, dan is dat pri­ma voor de groep als ge­heel. Daar kun­nen goe­de pres­ta­ties uit vol­gen en daar gaat het toch om.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.