“Bui­tens­huis heb­ben we het vaak moei­lijk”

Ni­co­las Ge­rits baalt na der­de uit­ne­der­laag

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (fvh)

Des­sel keer­de met le­ge han­den te­rug van een trip naar de kust. Het stond noch­tans lang 0-1 voor, maar fi­naal moest het plooi­en te­gen Knok­ke: 2-3. De ne­der­laag zorg­de voor een wran­ge na­smaak bij Des­sel.

“De­ze wed­strijd had­den we nooit mo­gen ver­lie­zen. We speel­den de­ge­lijk, maar maak­ten on­ze kan­sen niet af en slik­ten en­ke­le dom­me doel­pun­ten”, vat mid­den­vel­der Ni­co­las Ge­rits sa­men.

“Kort na rust kre­gen we uit­ste­ken­de mo­ge­lijk­he­den op de 0-2 en zelfs de 0-3, maar die lie­ten we lig­gen. We had­den de wed­strijd dus dood kun­nen ma­ken, maar he­laas gin­gen de bal­len niet bin­nen.”

Meer nog: in de slot­fa­se kon Des­sel niet ver­mij­den dat Knok­ke een 1-2 ach­ter­stand om­boog in een 3-2 over­win­ning. “Ei­gen­lijk had­den we al­tijd moe­ten win­nen”, zegt Ge­rits. “Na de 2-2 na­men we ri­si­co’s en gin­gen we vol­uit voor de winst, maar een do­de­lij­ke en snel uit­ge­voer­de coun­ter heeft ons ge­nekt. Jam­mer, maar dat is voet­bal. Blijk­baar heb­ben we het vaak moei­lijk bui­tens­huis. Daar staat on­ze uit­ste­ken­de thuis­re­pu­ta­tie te­gen­over, want in ei­gen sta­di­on heb­ben we dit sei­zoen nog het maxi­mum van de pun­ten. Dat moet ook na de wed­strijd van za­ter­dag te­gen Ber­chem zo blij­ven.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.