“Van Asten is de bes­te spe­ler van de reeks”

Coach Geert Van Des­sel ly­risch over zijn aan­voer­der

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (ev)

Hout­ven­ne ver­sloeg Wo­lu­weZa­ven­tem met 3-1 en mocht voor die ze­ge zijn aan­voer­der Glenn Van Asten be­dan­ken. Die scoor­de twee­maal en le­ver­de een fe­no­me­na­le pres­ta­tie af, waar­na zijn trai­ner Geert Van Des­sel de su­per­la­tie­ven bo­ven­haal­de. “Zijn twee­de doel­punt, dat was on­ge­zien.”

Na een kwar­tier leid­de Hout­ven­ne al met 2-0 te­gen Wo­lu­we-Za­ven­tem dank­zij even­veel klas­se­flit­sen van Glenn Van Asten. “Het eer­ste doel­punt kwam voort uit een in­ge­stu­deerd num­mer­tje”, zegt coach Geert Van Des­sel van Hout­ven­ne. “We had­den het op trai­ning een tien­tal mi­nu­ten in­ge- oe­fend, ver­ba­zend met hoe­veel per­fec­tie Van Asten het uit­voer­de.”

Mon­den val­len open

“Maar zijn twee­de doel­punt was echt on­ge­zien. Van­uit de mid­den­cir­kel ver­schalk­te hij de be­zoe­ken­de doel­man door de bal eerst op de knie te ne­men en dan met een vlucht­schot on­der de lat bin­nen te mik­ken. Zo’n si­tu­a­tie moet je al­ler­eerst zien en kun­nen in­schat­ten. Van Asten heeft maar een frac­tie van een se­con­de no­dig om zo­iets op te mer­ken. Maar dan moet je het ook nog kun­nen uit­voe­ren. Hij was zo ex­treem ge­fo­cust op die bal dat hij al­le mon­den deed open­val­len. Zul­ke doel­pun­ten wor­den we­reld­wijd ge­deeld op so­ci­a­le me­dia. Voor mij staat het bui­ten kijf: Van Asten is de bes­te spe­ler van de reeks.”

Hoe­wel Van Des­sel de lof­trom­pet stak over zijn aan­voer­der, be­sef­te de coach maar al te goed dat zijn vol­le­di­ge ploeg een uit­ste­ken­de pres­ta­tie le­ver­de. “Ik had voor­af tac­ti­sche kop­pel­tjes ge­vormd en dat pak­te zeer goed uit”, al­dus de trai­ner van Hout­ven­ne. “Ie­der­een heeft zich uit­ste­kend van zijn taak ge­kwe­ten, an­ders kan je zo’n mooi re­sul­taat niet neer­zet­ten. Als je ziet hoe Van Aer­schot zijn job als man­dek­ker deed, kan je als trai­ner al­leen maar glun­de­ren. We heb­ben Wo­lu­we-Za­ven­tem ei­gen­lijk geen en­ke­le uit­ge­speel­de kans ge­gund. Doel­man Deel­kens stop­te fi­naal zelfs nog een straf­schop.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.