“We hoop­ten op iets meer”

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (ku­gu)

Vos­se­laar hield in ex­tre­mis een punt over aan zijn trip naar Cap­pel­len: 2-2. Niet­te­min heerste er ont­goo­che­ling bij de blauw­hem­den met het oog op de eind­sprint naar de eer­ste pe­ri­o­de­ti­tel.

Geen zin­nig mens die in au­gus­tus had dur­ven te ge­lo­ven dat de rush naar het eer­ste pe­ri­o­de­kam­pi­oen­schap een zaak zou zijn voor Vos­se­laar. En toch was het de pro­mo­ven­dus die zon­dag in Cap­pel­len zijn eer­ste plaats ver­de­dig­de.

“Al speel­den we er ze­ker niet on­ze bes­te match”, be­seft Nick Ha­ver­mans. “Uit­ein­de­lijk moe­ten we vre­de ne­men met dat 2-2 ge­lijk­spel. We scoor­den pas in de voor­laat­ste mi­nuut de ge­lijk­ma­ker. Na­dien kre­gen we best nog kan­sen op 2-3, maar met een ze­ge zou­den we net te veel ge­kre­gen heb­ben. Hoe­zeer we die over­win­ning ook wil­den. De eer­ste pe­ri­o­de­ti­tel is ui­ter­aard nooit een doel op zich ge­weest, maar ge­zien de om­stan­dig­he­den wil­den we hem graag grij­pen.”

Wa­ter­kans

Vos­se­laar rest nog een wa­ter­kans­je, maar heeft zijn lot niet meer in ei­gen han­den. “We moe­ten pro­be­ren zon­dag thuis te­gen Ci­ty Pi­ra­tes de drie pun­ten te pak­ken en dan zien we wel ver­der. Kijk, we mo­gen ook de re­a­li­teit niet uit het oog ver­lie­zen. We ken­nen een fan­tas­tisch sei­zoen en het be­houd ver­ze­ke­ren blijft on­ze pri­o­ri­teit. In die zin moe­ten we er vol te­gen­aan blij­ven gaan. We staan in een com­for­ta­be­le po­si­tie, maar mo­gen ook niet te ge­rust wor­den. Het kan heel snel ke­ren in de­ze reeks. Dat be­wij­zen we­ke­lijks de re­sul­ta­ten. Het komt er dus op aan om de fo­cus te be­wa­ren.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.