Fout­je van de­bu­tant Jasper Cox breekt Hoogstraten zuur op “Ik maak­te de ver­keer­de keu­ze”

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (stro)

Jasper Cox be­leef­de een heel dub­bel de­buut bij Hoogstraten. De 19-ja­ri­ge aan­val­len­de mid­den­vel­der toon­de te­gen Wijg­maal (3-3) ze­ker zijn klas­se, maar liet een open kans op de 4-2 lig­gen en zag de be­zoe­kers raak tref­fen op de eerst­vol­gen­de te­gen­aan­val.

De open kans van Cox had een be­kro­ning kun­nen wor­den van een ge­slaagd de­buut, maar werd uit­ein­de­lijk een heel har­de ken­nis­ma­king met het na­ti­o­naal voet­bal. “Ik had de vier­de goal in­der­daad aan de voet”, be­sef­te Cox. “Mis­schien ver­loor ik een beet­je het over­zicht en mijn af­wer­king was iets te zwak. Dat dan in de om­scha­ke­ling de 3-3 viel, was heel hard. Ze­ker voor een jon­ge gast als ik. Ach­ter­af be­ke­ken maak­te ik de ver­keer­de keu­ze, maar daar zal ik mee moe­ten le­ven. Ik vind het voor­al spij­tig voor de groep.”

Cox toon­de wel dat hij een ex­tra op­tie is voor trai­ner Swae­gers en eta­leer­de voor­al na de pau­ze zijn goe­de voe­ten. “Ik ben noch­tans ie­mand die wel wat ze­nu­wen heeft en voor de wed­strijd ben ik een paar keer naar het toi­let moe­ten gaan (lacht). In de eer­ste helft kwam ik niet zo­veel in het stuk voor, maar in de twee­de helft heb ik hard ge­werkt en heb ik de bal een paar keer goed kun­nen vast­hou­den. De er­va­ren spe­lers heb­ben mij goed ge­coacht.”

Voor Cox was het zijn eer­ste ba­sis­plaats sinds hij de­ze zo­mer in Hoogstraten ar­ri­veer­de. “Ik heb bij Lier­se ge­speeld van de U11 tot de U17. Daar­na heb ik twee jaar in Wes­ter­lo ge­speeld bij de aca­de­mie. Daar heb ik heel veel ge­leerd en heb ik ook met de be­lof­ten ge­traind. Hoogstraten heeft mij dan ge­con­tac­teerd en gaf mij een heel goed ge­voel. Ik heb nooit spijt ge­had van mijn keu­ze. Hier kan ik met de A-kern mee­trai­nen en dat was bij Wes­ter­lo moei­lijk ge­weest. Ik leer er om an­ders in du­el te gaan en hier draait het om de knik­kers. Bij Wes­ter­lo werd er veel meer ge­la­chen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.