“Le­ren om de trek­ker over te ha­len”

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (stro)

Zwar­te Leeuw stap­te in Spou­wenMoper­tin­gen (1-1) met het­zelf­de ge­voel van het veld als vo­ri­ge week te­gen Thes: voor­af had­den ze ze­ker ge­te­kend voor een punt, maar ach­ter­af over­heerste voor­al het be­sef dat er meer in zat.

Ter­wijl ex-doel­man Bernd Brugh­mans Jasper Van der Hey­den vo­ri­ge week van de win­ning goal hield, was het nu aan doel­man Grootaers om zich in de slot­fa­se te on­der­schei­den op een kop­bal van Jes­se Van Be­zooi­j­en.

“Ik kop­te hem noch­tans goed in de bo­ven­hoek”, vloek­te de Ne­der­land­se cen­tra­le ver­de­di­ger. “He­laas pak­te hun doel­man uit met een goe­de red­ding. We heb­ben trou­wens veel goe­de kan­sen ge­cre­ëerd. We heb­ben van in het be­gin of­fen­sief ge­speeld en bij de rust had het ei­gen­lijk al 0-3 moe­ten staan. Dat luk­te he­laas niet en uit­ein­de­lijk speel­den we ge­lijk. We heb­ben weer heel wat ver­trou­wen op­ge­daan, maar we moe­ten nog le- ren om de trek­ker over te ha­len.”

Het was voor Zwar­te Leeuw al het vier­de ge­lijk­spel dit sei­zoen, geen en­ke­le ploeg heeft er meer.

“Dat is het pro­bleem, we moe­ten drin­gend nog eens de drie pun­ten pak­ken. We zijn nog in geen en­ke­le wed­strijd weg­ge­speeld en dan is het jam­mer dat het dik­wijls net niet is. Over al­le wed­strij­den be­ke­ken, had­den we ze­ker drie of vier keer kun­nen win­nen. Maar goed, als we zo blij­ven spe­len, kan het niet an­ders of we gaan wed­strij­den win­nen.”

Van Be­zooi­j­en speel­de net als vo­ri­ge week als cen­tra­le ver­de­di­ger.

“Dat voelt als van­ouds. Ik kan meer op rou­ti­ne spe­len en ik weet waar ik moet staan. Als ver­de­di­gen­de mid­den­vel­der moest ik toch wat wen­nen. Or­ga­ni­sa­to­risch zit het trou­wens goed en we ge­ven heel wei­nig kan­sen weg. Zon­dag in­cas­seer­den we en­kel een te­gen­doel­punt door een fout­je van on­ze kee­per, maar dat kan ge­beu­ren. Ik denk dat we in het cen­trum niet meer te veel moe­ten wij­zi­gen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.