“Na uit­slui­ting de be­te­re ploeg”

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (af)

Vlim­me­ren haal­de zon­dag een le­vens­be­lang­rij­ke drie­pun­ter bin­nen te­gen Lin­da Olen, maar die over­win­ning kwam er niet zon­der slag of stoot. De zwart­wit­ten speel­den meer dan 50 mi­nu­ten met tien man na de uit­slui­ting van Jo­nas Geerts.

“In het eer­ste kwar­tier kwa­men we goed weg, we ont­snap­ten zelfs aan een 0-2 ach­ter­stand”, be­gint coach Stef Huy­gen. “In de plaats daar­van kwa­men wij 1-0 voor, waar­na de match even­wich­ti­ger ver­liep. Lin­da was eer­lijk ge­zegd voet­bal­lend be­ter en zij kwa­men ver­diend langs­zij. Net voor de pau­ze kreeg Geerts een te­rech­te ro­de kaart voor een tac­kle. Daar­door moest ik tij­dens de rust ons sys­teem aan­pas­sen, maar met tien wa­ren we in de twee­de helft dui­de­lijk de be­te­re ploeg. In de slot­fa­se werd het 2-1, wat we op ba­sis van die goe­de twee­de helft ook ver­dien­den.”

“Ik wil mijn jon­gens een pluim ge­ven. Ze toon­den veel in­zet en de ta­ken wer­den per­fect uit­ge­voerd. Dat le­ver­de ons drie su­per be­lang­rij­ke pun­ten op, want an­ders wa­ren we al­leen op de laat­ste plaats be­land.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.