Fans op reis

Foto van de dag

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT - (pdk) (red) (lgo)

Wat doet een ten­nis­ster die al meer dan twee maan­den geen wed­strijd meer kon win­nen? Haar markt­waar­de toch nog een beet­je op­vij­ze­len via de so­ci­a­le me­dia, na­tuur­lijk. De Ca­na­de­se ten­nis­ba­be Eu­ge­nie Bou­chard drop­te nog maar eens een pi­kant fo­tootje, hele­maal in Bay­watch-stijl. Pri­ma, zelfs die wit­te slof­jes, al ont­gaat de con­text ons toch even. Het is im­mers haar kos­tuum­pje voor Hal­lo­ween. Je kan er veel over zeg­gen, maar toch niet dat het grie­ze­lig is... KV Me­che­len-sup­por­ter Dirk Van den Bosch bracht eer­der de­ze maand, tij­dens zijn ci­ty­trip in Bar­cel­o­na, een be­zoek aan Camp Nou, de im­po­san­te thuis­ha­ven van Bar­ça. Wie zich­zelf in een op­val­lend de­cor fo­to­gra­feer­de of liet fo­to­gra­fe­ren met at­tri­bu­ten van zijn of haar fa­vo­rie­te club of een foto uit de ou­de doos van zich­zelf met een sup­por­ters­at­tri­buut heeft, mag die foto’s mai­len naar gvas­port@con­cen­tra.be Het is niet om­dat je al een paar jaar bij Chel­sea voet­balt en geld met ho­pen ver­dient, dat je er gek mee moet gaan doen. Hul­de dus aan Eden Ha­zard, die in zijn be­schei­den ach­ter­tuin op een wel heel cre­a­tie­ve ma­nier een voet­bal­veld­je wist te krij­gen. Geen pe­per­du­re gras­mat­ten of veel te gro­te, blin­ken­de doe­len. Ge­woon een ba­sic veld­je dat hij af­ba­ken­de met de bla­de­ren die al van de bo­men zijn ge­val­len. “Per­fect veld”, post­te hij op In­st­agram, waar­op hij met zijn kroost een bal­le­tje ging trap­pen. Ook de ap­pel valt niet ver van de boom, ze­ker?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.