“We klop­ten het vuur uit met tak­ken”

Lies­je Van­nes­te over­leeft ver­woes­ten­de bos­brand in Por­tu­gal

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - DOMINIQUE PIEDFORT

Lies­je Van­nes­te ver­trok in 1996 van­uit Re­tie rich­ting Por­tu­gal. Ze strand­de in het dorp Mi­does waar ze nu sa­men met haar ge­lief­de Joao ‘Por­tu­gal by Hor­se’ uit­baat. Op 15 ok­to­ber brak daar de hel los.

Fa­ce­book­vrien­den moch­ten on­langs ver­ne­men dat Lies­je en Joao het ‘mon­ster’ heb­ben be­dwon­gen. Dat mon­ster ver­wijst naar de bos­bran­den die Por­tu­gal teis­ter­den. Bij die bran­den stier­ven meer dan veer­tig men­sen. Ook het va­kan­tie­do­mein van Lies­je en Joao werd niet ge­spaard. Het kop­pel is on­der­tus­sen wel al ge­start met de her­op­bouw er­van in Mi­does, een dorp­je ge­le­gen in de zwaarst ge­trof­fen re­gio Coim­bra.

Vijf brand­haar­den

“Het was geen nor­ma­le bos­brand. Ik heb er dan ook al een aan­tal mee­ge­maakt”, ver­telt Lies­je. “Elk jaar is er hier wel er­gens een bos­brand. Soms komt die dicht, soms blijft die ver weg. Maar dit was iets an­ders, het was ver­schrik­ke­lijk. Ik was dat week­end het ter­ras aan het schil­de­ren. Plots zag ik in de ver­te vier of vijf brand­haar­den. Een fel­le wind die al­les aan­wak­ker­de, richt­te zich tot ons. Het was ook het week­end waar­in or­kaan Op­he­lia le­lijk huis- hield. In de zo­mer zijn er vlieg­tui­gen de bran­den ko­men blus­sen. Die hulp was er nu niet. Er wa­ren hon­der­den brand­weer­man­nen min­der ac­tief om­dat het ge­beur­de na 30 sep­tem­ber. Het dorp heeft die nacht geen en­ke­le brand­weer­man ge­zien.”

De ge­vol­gen wa­ren dra­ma­tisch. In het his­to­ri­sche dorp­je van ruim 1.700 in­wo­ners brand­den ne­gen

LIES­JE VAN­NES­TE Por­tu­gal by Hor­se

mooie his­to­ri­sche hui­zen af. De kleu­ter­school moest er ook aan ge­lo­ven. De buur­man van Lies­je en Joao haal­de het niet. “Hij heeft sa­men met zijn zoon te­gen het vuur ge­voch­ten. Het was een ech­te vlam­men­zee. Je kon er am­per iets te­gen be­gin­nen. Vluch­ten kon ook niet. De vlam­men­zee zorg­de voor een gen­ster­re­gen die met een ho­ge snel­heid over het land raas­de. Wij heb­ben ge­woon on­ge­loof­lijk veel ge­luk ge­had. Tien uur lang heb­ben we ge­blust met em­mer­tjes wa­ter, er was geen wa­ter uit de kraan. Het vuur klop­ten we uit met tak­ken om­dat er geen elek­tri­ci­teit was. Het was de he­le tijd hol­len tus­sen zes ge­bou­wen

‘Por­tu­gal by Hor­se’ richt zich op toe­ris­ten, niet al­leen voor het paard­rij­den. Komt al­les nog klaar voor het vol­gen­de sei­zoen? “Dat is geen pro­bleem. We zijn nu heel hard aan het wer­ken om een nieuw loof­bos te ma­ken. De­ze week gaan we weer ver­bran­de bo­men za­gen en op­rui­men. Ons ter­rein lijkt wel op een groen ei­land. Het is nooit bij me op­ge­ko­men dat ons woon­huis zou kun­nen af­bran­den. Al had dat ge­kund. Want heel veel vrien­den van ons zijn al­les kwijt.”

FOTO RR

In het dorp was de ra­va­ge enorm. De buur­man van Lies­je haal­de het niet. In­zet: zo zag het er ’s nachts uit aan het do­mein van Lies­je en haar vriend Joao.

FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.