Ber­gom brouwt 1.000 li­ter bier

Tri­pel voor­ge­steld met Smaak­wan­de­ling

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (ivt)

De le­den van Ber­gom Feest heb­ben een ei­gen bier ge­brou­wen. “Op 18 no­vem­ber kan ie­der­een het brouw­sel proe­ven tij­dens onz Smaak­wan­de­ling”, zegt Guy Her­mans van Ber­gom Feest.

“Het brou­wen is ei­gen­lijk be­gon­nen als team­ac­ti­vi­teit voor on­ze le­den,” zegt Guy. “Maar het bier was zo lek­ker en spe­ci­aal dat we be­slist heb­ben om het op­nieuw te la­ten brou­wen zo­dat ie­der­een er­van kan ge­nie­ten. We zijn be­gon­nen met 1.000 li­ter.” Het bier is Ber­gom­sche Tri­pel ge­doopt. Op het eti­ket staat de ou­de mo­len van Ber­gom. Het al­co­hol­per­cen­ta­ge van het eer­ste Ber­gom­se bier ooit ligt net boven de 8% en is bin­nen­kort te koop aan 12 eu­ro voor 6 fles­jes en 35 eu­ro voor 24 fles­jes. “Je kunt de Ber­gom­sche Tri­pel voor de eer­ste keer ko­men proe­ven en ko­pen tij­dens de Smaak­wan­de­ling op 18 no­vem­ber aan het voet­bal­veld De Dry Ey­c­ken”, zegt Guy. Voor­lo­pig ko­men er geen an­de­re soor­ten en is het bier te ver­krij­gen op de ver­schil­len­de ac­ti­vi­tei­ten van Ber­gom Feest waar­on­der de mid­win­ter­jog­ging op 23 de­cem­ber. “In de ca­fés wordt het bier nog niet ver­kocht, maar we staan voor al­les open”, be­sluit Guy.

In­schrij­ven voor de Smaak­wan­de­ling kan nog tot 11 no­vem­ber en kost 6 eu­ro per per­soon. U kunt ver­trek­ken tus­sen 16 en 18u. Een zak­lamp is nood­za­ke­lijk.

www.ber­gom­feest.be

FOTO IVT

De le­den van Ber­gom Feest met hun tri­pel in de hand.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.