Win­ter­sa­lon krijgt stil­aan vorm

Ook ’s avonds en met ou­de­jaar valt er iets te be­le­ven op de Gro­te Markt

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - WOU­TER ADRIAENSEN

Het stads­be­stuur maakt werk van het nieu­we Win­ter­sa­lon. De ver­e­ni­gin­gen ken­nen de voor­waar­den en de prij­zen voor het hu­ren van een cha­let tij­dens de ein­de­jaars­pe­ri­o­de op de Gro­te Markt.

Voor het eerst in en­ke­le ja­ren tijd or­ga­ni­seert Stad Turn­hout op­nieuw zelf het Win­ter­sa­lon. “We zien het ab­so­luut zit­ten”, zegt bur­ge­mees­ter Eric Vos (TIM). “De aan­be­ste­din­gen voor de over­kap­ping en voor de schaats­baan zijn uit­ge­schre­ven. Vo­ri­ge week heb­ben de ver­e­ni­gin­gen een bro­chu­re ont­van­gen met de voor­waar­den voor het hu­ren van een cha­let.” De huur­prij­zen van de cha­lets zijn af­han­ke­lijk van wat er ver­kocht wordt. Vol­gens de ver­e­ni­gin­gen moe­ten ze tus­sen de 100 en 5.400 eu­ro voor een stand­plaats be­ta­len.

De ijs­pis­te komt recht te­gen­over de He­ren­tals­straat te lig­gen, met de cha­lets er­rond. Aan de over­dek­te win­ter­bar wordt ook drank

ERIC VOS

Bur­ge­mees­ter, Turn­hout

“De scha­de moet ge­dekt wor­den. Daar­over zijn we nog in ge­sprek met Emo.”

ver­kocht. In de in­ham van de SintPie­ters­kerk komt er een po­di­um voor pas­sen­de op­tre­dens. In te­gen­stel­ling tot vo­rig jaar zul­len er wel avond­ac­ti­vi­tei­ten zijn. “Op ou­de­jaars­avond ge­ven we die nog wat ex­tra pit.”

Tips van ver­e­ni­gin­gen

Uit het re­cen­te over­leg met de ver­e­ni­gin­gen nam het stads­be­stuur en­ke­le waar­de­vol­le tips mee. “De ini­ti­a­tief­ne­mers van de zo­mer­bar stel­den voor om cha­lets ook voor en­ke­le da­gen ter be­schik­king te stel­len in plaats van met­een voor de he­le duur van het eve­ne­ment. De ijs­sport­ver­e­ni­gin­gen heb­ben een voor­stel ge­daan voor ani­ma­tie. En Toe­ris­me Turn­hout or­ga­ni­seert on­der meer de ope­nings­avond, met de fees­te­lij­ke in­hul­di­ging van de gro­te kerst­boom.”

Twee maan­den ge­le­den zeg­de het Oos­tend­se eve­ne­men­ten­be­drijf Emo de over­een­komst met de stad voor de or­ga­ni­sa­tie van het Win­ter­sa­lon een­zij­dig op. Het stads­be­stuur meld­de toen dat het on­der­zocht “wel­ke stap­pen het hier­te­gen ju­ri­disch kan zet­ten”. Van­daag spreekt de bur­ge­mees­ter eer­der sus­sen­de taal. “De scha­de moet ge­dekt wor­den, daar­over zijn we nog in ge­sprek met Emo.

Ne­ga­tie­ve sfeer

Het stads­be­stuur heeft maar en­ke­le maan­den tijd om een twee we­ken du­rend eve­ne­ment in el­kaar te bok­sen. Emo gaf als hoofd­re­den voor de op­zeg­ging de ne­ga­tie­ve sfeer rond de kerst­markt op. “We zul­len een ant­woord ge­ven op al­le pun­ten die na de eva­lu­a­tie van vo­rig jaar op­ge­do­ken zijn”, is bur­ge­mees­ter Vos dui­de­lijk. “Bo­ven­dien heb­ben we nu de kans om het Win­ter­sa­lon te ver­vlech­ten met de ein­de­jaars­ac­ti­vi­tei­ten van de stad, zo­als de kin­der­boer­de­rij en de her­ten­run.”

Het Win­ter­sa­lon vindt plaats van vrij­dag 15 de­cem­ber 2017 tot en met dinsdag 2 ja­nu­a­ri 2018.

FOTO BERT DE DEKEN

In te­gen­stel­ling tot de voor­bije ja­ren or­ga­ni­seert het Turn­hout­se stads­be­stuur op­nieuw zelf het Win­ter­sa­lon.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.