Hoog­span­ning bij de bes­te van Vlaan­de­ren

The­a­ter­groep mag Land­ju­weel­fes­ti­val in Oos­ten­de ope­nen

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - BART VAN DEN LANGENBERGH

The­a­ter­groep Hoog­span­ning uit Beer­se mag woens­dag het pres­ti­gi­eu­ze Land­ju­weel­fes­ti­val in Oos­ten­de ope­nen. Met de voor­stel­ling Pyg­ma­li­on is Hoog­span­ning uit 80 the­a­ter­ge­zel­schap­pen in Vlaan­de­ren ge­se­lec­teerd voor de­ze hoog­mis van het ama­teur­the­a­ter.

De ju­ry van het Land­ju­weel­fes­ti­val, een or­ga­ni­sa­tie van de vzw Open­doek, was in het na­jaar van 2016 bij­zon­der ge­char­meerd door de voor­stel­ling van Pyg­ma­li­on, klein, klein, fat­soen­lijk meis­ke in het lo­kaal van de the­a­ter­groep Hoog­span­ning op de La­ge Hei­de in Beer­se. Hoog­span­ning mag daar­om sa­men met an­de­re ge­zel­schap­pen uit Gent, Ize­gem, Sint-De­nijs-We­st­rem, Zon­ho­ven en Me­che­len deel­ne­men aan het Land­ju­weel­fes­ti­val, dat loopt van woens­dag 1 no­vem­ber tot en met zon­dag 5 no­vem­ber in de bad­stad Oos­ten­de.

My Fair La­dy

“Het is een he­le eer om te mo­gen deel­ne­men aan dit the­a­ter­fes­ti­val. Dit is de hoogst mo­ge­lij­ke on­der­schei­ding voor een ama­teur­ge­zel­schap”, zegt Ra­chel Gers van Hoog­span­ning. Een ju­ry heeft vo­rig jaar ano­niem een voor­stel­ling van Pyg­ma­li­on be­zocht in Beer­se en blijk­baar viel die goed in de smaak.”

Pyg­ma­li­on is een to­neel­stuk ge­schre­ven in 1913 door de Iers-Brit­se au­teur Ge­or­ge Ber­nard Shaw. Op ba­sis van de ver­fil­ming ont­stond in 1956 de be­ken­de mu­si­cal My Fair La­dy. Bij Hoog­span­ning wordt het stuk ver­tolkt door Tes­sa Diels, Ma­rie Drie­sen, Sie­be Keersmae­kers, Johan No­tel­teirs, Dries Raey­mae­kers en Ste­ven Struy­ven, in een re­gie van Bart Van Gy­seg­hem.

1.000 ki­lo kran­ten­pa­pier

The­a­ter­groep Hoog­span­ning was de voor­bije da­gen vol­op aan het re­pe­te­ren voor Pyg­ma­li­on. “We heb­ben het de­cor op­ge­steld in de voor­ma­li­ge Sint-Jo­zef­kerk in Vos­se­laar. Dat de­cor be­staat uit ou­de ap­pel­krat­ten en 1.000 ki­lo kran­ten­pa­pier dat op de vloer ligt”, legt Ra­chel Gers uit. “Dins­dag­avond bre­ken we al­les weer af in de kerk en woens­dag­och­tend ver­trek­ken we met een vracht­wa­gen naar Oos­ten­de. Daar mo­gen we ‘s avonds in zaal De Gro­te Post het Land­ju­weel­fes­ti­val ope­nen.

Geen geld­prijs

De or­ga­ni­sa­to­ren van het fes­ti­val zijn ook laai­end en­thou­si­ast over de Kem­pen­se to­neel­spe­lers. “Dit is zon­der meer een van de meest cre­a­tie­ve en veel­zij­di­ge the­a­ter­ge­zel­schap­pen die Vlaan­de­ren rijk is”, zegt Ste­faan De­leeck van Open­doek. “Hun be­wer­king van Pyg­ma­li­on laat zich mak­ke­lijk me­ten met het bes­te wat het pro­fes­si­o­ne­le the­a­ter te bie­den heeft.” Aan het Land­ju­weel­fes­ti­val is geen geld­prijs ver­bon­den.

In­tus­sen is Hoog­span­ning be­zig met de voor­be­rei­ding van het nieu­we stuk Ja ja maar nee nee dat op 17 no­vem­ber in Beer­se in pre­mi­è­re gaat. “In no­vem­ber 2018 be­staan we 25 jaar. Dan pak­ken we uit met een spe­ci­aal eve­ne­ment in ‘t Hei­laar in Beer­se”, be­sluit Ra­chel Gers.

www.hoog­span­ning.be

FOTO MIA UYDENS

Tij­dens een van de laat­ste re­pe­ti­ties ge­ven de ac­teurs al het bes­te van zich­zelf.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.