Ge­meen­te on­der­gaat ma­ke-over

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - In het blad huis­stijl voor­ge­steld. (ma­vb)

De ge­meen­te Laak­dal krijgt niet al­leen een nieuw ge­meen­te­huis, het pakt ook uit met een kers­vers ma­ga­zi­ne, een op­ge­fris­te web­si­te en een fon­kel­nieuw lo­go.

De post­bo­des in Laak­dal had­den van­mor­gen ex­tra werk: ie­de­re brie­ven­bus moest er voor­zien wor­den van een exem­plaar Laak­dal leeft, het gloed­nieu­we ma­ga­zi­ne van de ge­meen­te. “Het in­fo­blad leest nu meer als een echt tijd­schrift, van en voor al­le Laak­dal­lers”, zegt sche­pen van com­mu­ni­ca­tie Jur­gen Mensch. “Zo zul­len we hen in­for­me­ren op ba­sis van spe­ci­fie­ke ru­brie­ken en prach­ti­ge foto’s, en voor­zien we een uit­neem­ba­re ac­ti­vi­tei­ten­ka­len­der met de naam Laak­dal breekt uit. Het eer­ste dos­sier in het ma­ga­zi­ne is de ver­hui­zing naar het nieu­we ge­meen­te­huis en dienst­ver­le­ning op af­spraak.”

Ook het lo­go van de ge­meen­te on­der­ging een op­knap­beurt. Al­le op­fris­sin­gen ka­de­ren in een ver­nieu­wing van de huis­stijl waar­mee de ge­meen­te en het OCMW als één or­ga­ni­sa­tie naar bui­ten wil­len ko­men. Van­af 6 no­vem­ber gaat ook de nieu­we web­si­te www.laak­dal.be on­li­ne. De­ze be­vat ver­schil­len­de func­ties en dien­sten die stap voor stap be­kend wor­den ge­maakt. “De web­si­te is een le­ven­de in­for­ma­tie­dra­ger waar­aan steeds in­for­ma­tie zal wor­den toe­ge­voegd. Aan­van­ke­lijk zal een cen­tra­le zoek­ma­chi­ne het de Laak­dal­ler ge­mak­ke­lijk ma­ken de ge­wens­te in­for­ma­tie snel te vin­den. Ook de mo­du­le voor het ma­ken van af­spra­ken zal van­af 6 no­vem­ber ac­tief zijn”, ver­telt Jur­gen Mensch nog.

FOTO RR

Laak­dal leeft wordt de

FOTO MU

Het nieu­we ge­meen­te­huis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.