Ro­de Dui­vels zet­ten fis­cus bui­ten­spel

Ha­zard en co. gaan vrij­uit voor Luxem­burg­se be­las­ting­con­struc­ties

Gazet van Antwerpen Kempen - - ECONOMIE - KRI­S­TOF SIMOENS

Het on­der­zoek naar de Luxem­burg­se be­las­ting­con­struc­ties van som­mi­ge Ro­de Dui­vels door de Bij­zon­de­re Be­las­ting­in­spec­tie is met een sis­ser af­ge­lo­pen. On­der meer Eden Ha­zard, Thi­baut Cour­tois, Di­vock Ori­gi en Ke­vin Mi­ral­las heb­ben de fis­cus bui­ten­spel ge­zet.

Even te­rug in de tijd: half fe­bru­a­ri 2015 raak­te be­kend dat de Bel­gi­sche fis­cus een on­der­zoek was ge­start naar de Luxem­burg­se be­las­ting­con­struc­ties van een aan­tal Ro­de Dui­vels. Een ty­pisch ge­val van “be­las­ting­ont­wij­king”, zo klonk het: door hun por­tret­rech­ten in een ven­noot­schap in Luxem­burg on­der te bren­gen, moe­ten ze veel min­der be­las­tin­gen op­hoes­ten. Van el­ke 100.000 eu­ro die ze ont­van­gen, zou­den ze in Bel­gië 34.000 eu­ro moe­ten af­staan aan de fis­cus, in Luxem­burg am­per 4.000 eu­ro.

Eén ge­le kaart

Maar het he­le on­der­zoek blijkt in­tus­sen af­ge­slo­ten zon­der noe­mens­waar­dig re­sul­taat, be­ves­tigt Fran­cis Adyns van de FOD Fi­nan­ci­ën. “Zo­wel voor de ven­noot­schaps­be­las­ting als voor de per­so­nen­be­las­ting is een aan­kno­pings­punt met Bel­gië nood­za­ke­lijk”, zegt Adyns. “Be­drij­ven moe­ten hun ze­tel in Bel­gië heb­ben, ‘na­tuur­lij­ke per­so­nen’ moe­ten dan weer als rijks­in­wo­ner in­ge­schre­ven staan en hier dus hun fei­te­lij­ke woon­plaats heb­ben. De be­trok­ken ven­noot­schap­pen zijn ech­ter ge­ves­tigd in het bui­ten­land. En de voet­bal­lers wo­nen en wer­ken in het bui­ten­land.” En dus vist de fis­cus ach­ter het net.

“Als de on­der­zoe­ken al enig re­sul­taat heb­ben op­ge­le­verd, is het om­dat een van de voet­bal­lers nog even in Bel­gië heeft ge­woond al­vo­rens te ver­hui­zen naar het bui­ten­land”, zegt Fran­cis Adyns. Maar dat was “lou­ter een ma­te­ri­ë­le ver­gis­sing die is recht­ge­zet”. Een ge­le kaart, heet zo­iets in voet­bal­ter­men.

Ethi­sche vra­gen

Dat de be­trok­ken top­voet­bal­lers de dans ont­sprin­gen, ver­baast fis­ca­lis­ten niet. Mi­chel Maus, pro­fes­sor fis­ca­li­teit aan de VUB, had het al voor­speld: “Top­voet­bal­lers la­ten zich bij­staan door de bes­te fis­ca­le ad­vi­seurs, die so­wie­so al­les goed be­ke­ken heb­ben. Ik denk niet dat er veel te ra­pen valt.”

Al roept het wel ethi­sche vra­gen op. “Ze wor­den prof­voet­bal­ler in Bel­gië dank­zij de steun van al­ler­lei in­stan­ties, en van­af het mo­ment dat ze veel cen­ten ver­die­nen zor­gen ze er­voor dat ze geen Bel­gi­sche be­las­tin­gen moe­ten be­ta­len.”

Wet­te­lijk ge­zien mo­gen de Ro­de Dui­vels de Bel­gi­sche fis­cus dan al bui­ten­spel heb­ben ge­zet, zij kun­nen in prin­ci­pe wel nog aan­ge­pakt wor­den door de be­las­ting­in­spec­tie van het land waar ze hun fis­ca­le do­mi­ci­lie heb­ben. Ver­sta: het land waar ze nu spe­len. Al is het maar de vraag of die lan­den het spel zo hard gaan spe­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.