Ho­ro­scoop

Gazet van Antwerpen Kempen - - HET WEER -

RAM 21-3 T/M 20-4

Al­les lijkt naar wens te ver­lo­pen, je en­thou­si­as­me en ken­nis van za­ken lei­den tot spran­ke­len­de re­sul­ta­ten en sti­mu­le­ren je om zo ver­der te gaan. Lief­de: je part­ner lacht, jij lacht... een mooie avond wacht.

STIER 21-4 T/M 20-5

Een ne­ga­tie­ve dag waar­op je kans loopt dat een af­spraak uit­ge­steld wordt of werk ver­tra­ging op­loopt. Je kookt van er­ger­nis, maar be­heerst je: mor­gen is weer een dag. Sin­gle, maak werk van die spe­ci­a­le per­soon.

TWEELINGEN 21-5 T/M 21-6

Al­le kans dat je te ma­ken krijgt met ad­mi­ni­stra­tie­ve romp­slomp, net waar je een gro­te he­kel aan hebt. Je kan je daar over op­win­den maar er ook werk van ma­ken en zor­gen dat je het snel ach­ter de rug hebt. KREEFT 22-6 T/M 22-7

Zet be­paal­de twij­fels van je af en ben be­reid om aan te pak­ken. In­vloe­den van de stij­gen­de Maan kun­nen er­toe lei­den dat het ge­luk je toe­lacht en niets weer­houdt je er­van om suc­ces te boe­ken.

LEEUW 23-7 T/M 23-8

Je strijd­lust spoort je aan om snel en door­tas­tend te zijn, maar voor een gro­te con­fron­ta­tie lijkt dit geen goed mo­ment. Stel je dus ge­ma­tigd op, de voor­uit­gang die je boekt is dan wel klein maar ook so­li­de.

MAAGD 24-8 T/M 23-9

Als een re­la­tie ge­span­nen is, dan is er toch maar wei­nig voor no­dig om de­ze te ver­be­te­ren. Al­les gaat goed als je dui­de­lijk bent en niet pro­beert om je idee­ën aan de he­le club op te leg­gen. WEEGSCHAAL 24-9 T/M 23-10

Mis­schien wor­den je nieu­we ta­ken aan­ge­bo­den. Trek er je neus niet voor op want dat is mis­plaatste hoog­moed. Voor­al om­dat dit aan­bod in­te­res­san­ter is dan je mis­schien denkt.

SCHORPIOEN 24-10 T/M 22-11

Mer­cu­ri­us ver­sterkt je pro­fes­si­o­ne­le am­bi­ties en van­daag krijg je de kans om een flink stuk op te schie­ten. Leg de lat ech­ter niet te hoog en kijk naar wat re­de­lij­ker­wijs mo­ge­lijk is.

BOOGSCHUTTER 23-11 T/M 21-12

Je hebt veel ener­gie, dat is waar, maar de (te) lan­ge werk­da­gen zor­gen ook voor steeds meer stress. Het lijkt de hoog­ste tijd om te zoe­ken naar een nieu­we ba­lans tus­sen werk en pri­vé. STEENBOK 22-12 T/M 20-1

De even­tu­e­le ver­an­de­rin­gen die van­daag plaats­vin­den zijn al­le­maal het lo­gi­sche ge­volg van eer­de­re ont­wik­ke­lin­gen. Het moet dus niet al te moei­lijk zijn om daar op in te spe­len.

WATERMAN 21-1 T/M 19-2

Hoe je pro­fes­si­o­ne­le si­tu­a­tie ook is, de ster­ren spo­ren je aan om am­bi­ti­eus te zijn. Van­daag lijkt al­les wat je aan­pakt een suc­ces te wor­den, dus ben niet te schuch­ter om de za­ken groot te be­kij­ken.

VIS­SEN 20-2 T/M 20-3

Gun­sti­ge in­vloe­den van de stij­gen­de Maan kun­nen lei­den tot een ver­be­te­ring van je si­tu­a­tie, dus doe wat ex­tra moei­te om je ima­ge te ver­be­te­ren. Denk daar­bij ook al­vast aan even­tu­e­le ein­de­jaars­pre­mies.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.