Hoe­zo, feest?

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT -

Is An­der­lecht in Eu­ro­pa al ooit aan een op­dracht be­gon­nen waar­van de af­loop zo voor­spel­baar lijkt? Ei­gen­lijk is het pijn­lijk dat een wed­strijd waar­voor het he­le vo­ri­ge sei­zoen werd ge­werkt, voor­al met dicht­ge­kne­pen bil­len wordt ge­volgd. Trai­ner Hein Van­hae­ze­brou­ck zal van­avond ro­te­ren met het oog op de wed­strijd van zon­dag in Brug­ge en ook dat is een wei­nig ver­heu­gend voor­uit­zicht. Mi­chel Preud’hom­me deed het vo­rig sei­zoen met Club Brug­ge ook. Het le­ver­de de hoon van heel Bel­gië op. Hoe­zo, Cham­pi­ons Le­a­gue een feest voor de Bel­gen? Sinds de Cham­pi­ons Le­a­gue in 1992-93 of­fi­ci­eel ge­ïn­stal­leerd werd, is dit de twaalf­de keer dat An­der­lecht aan de groeps­fa­se van de sterk­ste club­com­pe­ti­tie in Eu­ro­pa deel­neemt. De vo­ri­ge elf keer ein­dig­de paars-wit ne­gen keer laat­ste in zijn groep, één keer (20142015) der­de en in dat ge­ze­gen­de sei­zoen 2000-01 haal­de het in een pou­le met Man­ches­ter Uni­ted, Di­na­mo Kiev en PSV zelfs de eer­ste plaats. Fi­nan­ci­eel blijft Cham­pi­ons Le­a­gue-deel­na­me met zo’n 15 mil­joen eu­ro in­kom­sten een top­per, qua mar­ke­ting kan men er ook weg mee, maar voor het ima­go zijn al die laat­ste plaat­sen en de hui­di­ge nul­len – nul pun­ten en nul doel­pun­ten – ab­so­luut geen pret­je. We wil­len hier niet mee­wa­rig over doen. De Eu­ro­pe­se top wordt door de se­lec­tie­ve geld­stro­men steeds smal­ler, met tien tot twaalf clubs die elk sei­zoen de kwart­fi­na­les be­rei­ken. De Cham­pi­ons Le­a­gue is een zaak van de hap­py

few. We mo­gen dan wel roe­pen dat An­der­lecht am­bi­ti­eus moet en mag zijn, we kun­nen niet aan de fi­nan­ci­ë­le re­a­li­teit voor­bij. Wie is dit sei­zoen de bes­te spe­ler bij paars-wit? Adrien Tre­bel? Zou die nog maar een plaats­je heb­ben in de kern van PSG? De vraag stel­len is ze be­ant­woor­den. De Cham­pi­ons Le­a­gue creeer­de een mon­ster dat klei­ne­re clubs ver­slindt. We zoe­ken met u mee naar hoop­vol­le sig­na­len voor van­avond. Zo is het dan wel van de­cem­ber 2005 in Se­vil­la te­gen Re­al Be­tis ge­le­den dat An­der­lecht in de Cham­pi­ons Le­a­gue op ver­plaat­sing kon win­nen (0-1), in de der­tien Cham­pi­ons Le­a­gue-mat­chen die het sinds­dien op ver­plaat­sing speel­de gin­gen er slechts vijf ver­lo­ren. Acht keer werd ge­lijk­ge­speeld, zo­als vier jaar ge­le­den toen on­ze re­cord­kam­pi­oen na de 0-5 in ei­gen huis twee we­ken la­ter in het Prin­sen­park ver­ras­send een punt ging ha­len. PSG-trai­ner Unai Emery knak­te de stro­halm gis­te­ren al in de knop. “On­ze fo­cus voor de­ze match is dat we uit de af­ge­lo­pen ja­ren ge­leerd moe­ten heb­ben”, zei hij. Lap.

Vier jaar ge­le­den won Olivier De­schacht de toss, maar uit ont­zag voor Zla­tan Ibra­hi­mo­vic liet de toen­ma­li­ge An­der­lecht­aan­voer­der de Zweed toch de speel­helft of de bal kie­zen. We vra­gen niet veel, maar be­spaar ons zulk een ont­zag voor de te­gen­stan­der.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.