“Met de juis­te men­ta­li­teit kan je heel veel be­rei­ken”

Fré­de­ric Frans en Lier­se ha­len op­ge­lucht adem na deugd­doen­de zes op zes

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (ku­gu)

Oef! Een fel­be­voch­ten 0-1 uit­ze­ge bij Wes­ter­lo ver­schaf­te Lier­se za­ter­dag ein­de­lijk de zo ver­hoop­te aan­slui­ting met de bre­de mid­den­moot van eer­ste klas­se B. Na we­ken­lan­ge kom­mer en kwel zorgt de re­cen­te zes op zes zo op­nieuw voor la­chen­de ge­zich­ten op het Lisp.

Twee we­ken na­dat Lier­se op het veld van Union een git­zwar­te avond be­leefd had, kleurt de he­mel zo­waar op­nieuw blauw boven Lier. Een ver­dien­de ze­ge te­gen Cer­cle Brug­ge en een ge­vlei­de drie­pun­ter in Wes­ter­lo heb­ben het rap­port van de Pal­lie­ters in geen tijd op­ge­smukt. Al lijkt het wijs om zich niet lou­ter blind te sta­ren op die naak­te cij­fers.

“De­ze twee ze­ges zor­gen voor vol­doe­ning en heel veel ver­trou­wen”, weet Fré­de­ric Frans. “Maar het klopt dat het voet­bal­lend nog veel be­ter moet. Te­gen Wes­ter­lo kwa­men we niet te best voor de dag, maar het siert ons wel dat we dan toch we­ten te win­nen. Een per­fec­te or­ga­ni­sa­tie en een voor­beel­di­ge men­ta­li­teit heb­ben daar­voor ge­zorgd. Met de juis­te in­stel­ling kan je in de Proxi­mus Le­a­gue heel veel be­rei­ken. Daar ben ik van over­tuigd. Stil­aan be­gint dat ook bij ie­der­een door te drin­gen. Cha­peau voor de ma­nier waar­op we in Wes­ter­lo de mou­wen heb­ben op­ge­stroopt.”

Voor het eerst in we­ken kan Lier­se zo­waar zelfs naar boven kij­ken met zijn ge­deel­de vijf­de plaats met Union. “We hou­den nu Tu­be­ke én Wes­ter­lo ach­ter ons. Dat geeft ons toch iets meer zuur­stof”, be­seft Frans. “Maar we mo­gen hier geen vre­de mee ne­men. De am­bi­ties van Lier­se la­gen toch iets rui­mer. Er rest ons nog één match in het eer­ste pe­ri­o­de­kam­pi­oen­schap. Na­dien moe­ten we met­een een ster­ke start zien te ne­men in de twee­de pe­ri­o­de. Ge­woon voort­bor­du­ren op wat we de jong­ste we­ken heb­ben op­ge­bouwd. Dat moet de uit­da­ging wor­den.”

OH Leu­ven

De laat­ste hor­de voor Lier­se in de eer­ste pe­ri­o­de wordt een thuis­match te­gen OH Leu­ven. Zo heb­ben de Pal­lie­ters nog een be­slis­sen­de hand in de strijd om de pe­ri­o­de­ti­tel. “Vo­rig sei­zoen was het net om­ge­keerd en trok­ken wij naar Leu­ven om er de eer­ste pe­ri­o­de­ti­tel pro­be­ren te pak­ken. We won­nen er toen wel, maar Roe­se­la­re deed dat ook en bleef ons op die ma­nier voor. De Leu­ven­se sup­por­ters juich­ten en vier­den om­dat we de pe­ri­o­de­ti­tel mis­lie­pen. Laat dat een ex­tra mo­ti­va­tie zijn. Al moe­ten we toch voor­al on­ze ei­gen match spe­len. Het zou leuk zijn om de po­si­tie­ve lijn door te trek­ken. Bo­ven­dien heeft het on­der­ons­je met Cer­cle Brug­ge be­we­zen dat we ook te­gen de be­te­re ploe­gen uit de reeks iets kun­nen ra­pen. Dat moe­ten we ze­ker mee­ne­men naar ko­mend week­end.”

FOTO BELGA

Fré­de­ric Frans houdt Chris­ti­an Osa­gu­o­na van zich af.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.