Slui­tings­uur voor elf ca­fés

Gazet van Antwerpen Kempen - - STANDPUNT -

Bur­ge­mees­ter Bart De We­ver (N-VA) heeft ex­tra maat­re­ge­len ge­no­men om de ex­plo­sie­ve si­tu­a­tie in de Bre­dero­de­wijk te ont­mij­nen. Het sa­men­scho­lings­ver­bod wordt ver­lengd tot een maand en elf ho­re­ca­ge­le­gen­he­den krij­gen een slui­tings­uur op­ge­legd.

Bart De We­ver re­a­geert ont­stemd op de on­lus­ten van de voor­bije da­gen in de Bre­dero­de­straat, waar­bij Tur­ken en Koer­den met el­kaar slaags raak­ten en Turk­se heet­hoof­den Koer­di­sche han­dels­za­ken heb­ben aan­ge­val­len. “Het mag dui­de­lijk zijn dat dit soort ge­ïm­por­teer­de bui­ten­land­se con­flic­ten geen en­ke­le plaats heeft in een stad met 175 her­komst­na­ti­o­na­li­tei­ten”, al­dus de Ant­werp­se bur­ge­mees­ter in een me­de­de­ling. “Ik zal nooit toe­la­ten dat Ant­werp­se wij­ken een plat­form zijn voor po­li­tiek ge­weld. Ik wil aan­dacht vra­gen voor de meest pri­mai­re waar­de van on­ze stads­ge­meen­schap: het vreed­zaam sa­men­le­ven met res­pect voor el­kaar. Zij die de­ze waar­den de voor­bije da­gen ge­schon­den heb­ben, moe­ten daar de ge­vol­gen van dra­gen. De scha­de, toe­ge­bracht aan per­so­nen, han­dels­za­ken en pri­va­te ei­gen­dom­men, zal op de da­ders ver­haald wor­den. Ik ver­trouw daar­voor op het on­der­zoek.”

Op ba­sis van de vast­stel­lin­gen van de lo­ka­le po­li­tie van Ant­wer­pen heeft De We­ver be­slist om een sa­men­scho­lings­ver­bod af te kon­di­gen voor de pe­ri­o­de van een maand. Dat sa­men­scho­lings­ver­bod geldt in de he­le wijk rond de Bre­dero­de­straat, een ge­bied dat wordt be­grensd door de Ame­ri­ka­lei, An­sel­mos­traat, Lan­ge Lo­za­nastraat, Jan Van Rijs­wij­ck­laan, Des­guin­lei, Brus­sel­straat en Bo­li­var­plaats. Ook in de Car­not­straat en de Ge­meen­te­straat geldt een sa­men­scho­lings­ver­bod. “De wijk­teams van on­ze po­li­tie zul­len toe­zien op de na­le­ving van het sa­men­scho­lings­ver­bod.”

Vol­gens de po­li­tie heb­ben rel­schop­pers ge­o­pe­reerd van­uit een aan­tal “in­rich­tin­gen” – ca­fés en thee­hui­zen – in de Bre­dero­de­straat. De be­trok­ken ho­re­ca­za­ken krij­gen ge­du­ren­de een week een slui­tings­uur op­ge­legd. “De­ze maat­re­gel zal zo snel mo­ge­lijk van kracht zijn”, al­dus De We­ver. “De be­trok­ken za­ken moe­ten van­af 19.30u slui­ten.”

Het is niet de eer­ste keer dat De We­ver dras­ti­sche maat­re­ge­len neemt om de po­li­tie­ke span­nin­gen bin­nen de Turk­se ge­meen­schap aan te pak­ken. In maart van dit jaar ging de bur­ge­mees­ter ook al over tot het af­kon­di­gen van een sa­men­scho­lings­ver­bod, naar aan­lei­ding van het Turk­se re­fe­ren­dum van pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.