Stop met tal­men

Gazet van Antwerpen Kempen - - STANDPUNT -

De gro­te in­ter­na­ti­o­na­le re­de­rij­en in Ant­wer­pen lan­ce­ren van­daag in uw krant een op­mer­ke­lij­ke op­roep aan de Vlaam­se re­ge­ring om de ha­ven uit te brei­den met het Saef­ting­he­dok. Dat is een dok met een leng­te van 1,7 ki­lo­me­ter op de Schel­deLin­ker­oe­ver, waar sche­pen hun con­tai­ners kun­nen la­den en los­sen. Het dok is vol­gens de gro­te scheep­vaart­be­drij­ven no­dig om­dat er steeds meer han­del is tus­sen Ant­wer­pen en de rest van de we­reld. Over en­ke­le ja­ren zit de hui­di­ge in­fra­struc­tuur stamp­vol, waar­door de ha­ven dus moet wor­den uit­ge­breid.

Dat die uit­brei­ding er moet ko­men, is al ja­ren­lang evi­dent. Meer zelfs: als de uit­brei­ding er níét komt, drei­gen ook veel be­staan­de jobs ver­lo­ren te gaan. De in­ter­na­ti­o­na­le hoofd­kwar­tie­ren van de groot­ste re­de­rij­en zul­len hun uit­brei­ding dan in an­de­re ha­vens moe­ten zoe­ken, hun nieuw­ste in­stal­la­ties ginds neer­po­ten en het groot­ste deel van hun in­ves­te­rin­gen bui­ten Ant­wer­pen doen.

Een an­de­re vraag is of de uit­brei­ding van de ha­ven er moet ko­men in de vorm van het Saef­ting­he­dok. De Vlaam­se re­ge­ring wil daar van­daag niet op ant­woor­den, om­dat ze nog ze­ven al­ter­na­tie­ven be­stu­deert. Is het niet be­la­che­lijk dat de re­ge­ring daar nog steeds niet uit is? De groot­ste bon­zen bin­nen de Ant­werp­se ha­ven én ver­schil­len­de top­eco­no­men zeg­gen al ja­ren dat het Saef­ting­he­dok de eni­ge goe­de uit­brei­ding van de Ant­werp­se ha­ven is, om­dat al­leen daar vol­doen­de ca­pa­ci­teit op één plaats sa­men­komt en om­dat het voor de slui­zen ligt. Sche­pen moe­ten er dus niet in de fi­le staan. Het Saef­ting­he­dok moet er ko­men: het is zin­loos om ex­tra stuk­ken ha­ven aan te leg­gen op plaat­sen waar nie­mand een ves­ti­ging wil ope­nen.

De éch­te kern van de zaak is de mo­bi­li­teit. Als de ha­ven al ja­ren zegt dat ze wil uit­brei­den, waar­om is er dan nog steeds geen uit­ge­kiend mo­bi­li­teits­plan dat moet voor­ko­men dat de fi­les in Ant­wer­pen nog lan­ger wor­den? Toe­ge­ge­ven: gis­ter­avond kon­dig­de het Ha­ven­be­drijf aan dat het 1,4 mil­joen eu­ro zal in­ves­te­ren in ze­ven pro­jec­ten die vracht­wa­gens van de weg ha­len. Dat is in­te­res­sant, maar in ver­ge­lij­king met wat no­dig is.

Een voor­beeld: een van de pro­jec­ten houdt in dat ter­mi­nal­uit­ba­ter DP World haar goe­de­ren­ver­voer per spoor zal uit­brei­den, zo­dat het te­gen 2020 tien pro­cent van de goe­de­ren per spoor ver­plaatst. Tien! De rest van het trans­port ge­beurt nog steeds te veel met vracht­wa­gens. Op de­ze ma­nier le­vert een gro­te­re ha­ven meer ex­tra fi­les dan ex­tra jobs op.

Met het uit­blij­ven van een ge­de­tail­leerd mo­bi­li­teits­plan be­kwaamt de ha­ven zich in de na­ti­o­na­le sport van Bel­gië: tal­men. We tal­men met de be­slis­sing over de bouw van een nieuw voet­bal­sta­di­on, over de aan­leg van Oos­ter­weel, over de bouw van het win­kel­com­plex Upla­ce en over de uit­brei­ding van de ha­ven. De Eu­ro­pe­se voet­bal­bond heeft het Bel­gi­sche ge­treu­zel gis­te­ren af­ge­straft. Er ko­men op het EK 2020 geen wed­strij­den in Brus­sel. Ho­pe­lijk ver­lie­zen we met ons ge­treu­zel ook de gra­tie van de groot­ste in­ter­na­ti­o­na­le be­drij­ven niet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.