Wat is het in­te­gri­teits­bu­reau?

Gazet van Antwerpen Kempen - - STANDPUNT - (pvdp) PA­TRICK VAN DE PERRE

Het Ant­werp­se in­te­gri­teits­bu­reau werd in het le­ven ge­roe­pen in 2004, na de Vi­sa­cri­sis waar­bij het vol­le­di­ge sche­pen­col­le­ge ont­slag moest ne­men. Het houdt zich bezig met het op­stel­len van ge­drags- co­des, het ad­vi­se­ren over co­des of over ge­drags­nor­men, het be­han­de­len van mel­din­gen over in­te­gri­teit­s­chen­din­gen en het ad­vi­se­ren over ini­ti­a­tie­ven die de in­te­gri­teit kunnen ver­ster­ken.

De voor­zit­ter van het bu­reau is oud-stads­se­cre­ta­ris Roel Ver­haert. Hij wordt bij­ge­staan door vier men­sen uit de ste­de­lij­ke ad­mi­ni­stra­tie en vier ex­ter­nen. On­der meer Pe­tra Van Bra­bandt, doc­tor in de mo­raal- fi­lo­so­fie en do­cen­te aan de Ka­rel de Gro­te Ho­ge­school, en Dirk Col­lier, ex-be­stuur­der van Jans­sen Phar­ma­ceu­ti­ca, ma­ken deel uit van het in­te­gri­teits­bu­reau. pro­ject­ont­wik­ke­laar, die on­der meer de nieuw­bouw­wijk Nieuw Zuid ont­wik­kelt. Van der Paal zelf heeft zijn aan­de­len bij Land In­vest Group re­cent ver­kocht.

Bei­de par­tij­en ho­ren

Don­der­dag­avond zat het Ant­werp­se in­te­gri­teits­bu­reau sa­men om zich over de klacht van Groen uit te spre­ken. Maar tot een be­slis­sing kwam het niet. “Het in­te­gri­teits­bu­reau was niet vol­tal­lig, waar­door we geen be­slis­sing kon­den ne­men. En bo­ven­dien wil­len we nog bij­ko­men­de in­for­ma­tie van bei­de par­tij­en voor­al­eer we ons hier­over uit­spre­ken”, zegt An­ne­mie Bre­ëns, lid van het in­te­gri­teits­bu­reau. “Dit is een te be­lang­rijk dos­sier om een be­slis­sing over te ne­men zon­der dat we al­le kan­ten van het ver­haal ken­nen. Daar­om heb­ben we er­voor ge­ko­zen om nog even te wach­ten voor we ons uit­spre­ken.”

Uit­spraak na jaar­wis­se­ling

Wan­neer het ver­dict dan wel valt, is nog niet duidelijk. Er wordt ge­wacht op de nieu­we in­for­ma­tie en on­der­tus­sen gaat het in­te­gri­teits­bu­reau de agen­da’s van al­le le­den sa­men­leg­gen. “Met de ein­de­jaars­pe­ri­o­de ko­men we op een mo­ment dat niet ie­der­een aan het werk is. Dus dat wordt even puz­ze­len om een da­tum uit te kie­zen. Wan­neer we op­nieuw sa­men­ko­men over dit dos­sier is dus moei­lijk te zeg­gen”, zegt An­ne­mie Bre­ëns.

Waar­schijn­lijk zal dat rond de jaar­wis­se­ling zijn. Een uit­spraak is dan al­licht ten vroeg­ste be­gin ja­nu­a­ri te ver­wach­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.