Gou­ver­neur Ca­thy Berx: “Dit raakt mij erg”

Gazet van Antwerpen Kempen - - STANDPUNT - (brip)

De har­de cij­fers ko­men ook aan bij pro­vin­cie­gou­ver­neur Ca­thy Berx. “Dit is nieuws dat mij erg raakt. Nul, ze­ro blijft de eni­ge bood­schap. Vlot­te door­stro­ming en mo­bi­li­teit mo­gen nooit ten kos­te gaan van men­sen­le­vens.”

Berx be­na­drukt dat een gron­di­ge ana­ly­se op ba­sis van de­ze cij­fers no­dig is. “Ik leer hier­uit dat ver­keers­vei­lig­heid nooit ver­wor­ven is, maar el­ke dag op­nieuw moet wor­den waar­ge­maakt door al­le ver­keers­ge­brui­kers. Het ver­keer wordt als­maar druk­ker en ge­jaag­der. Het maxi­maal we­ren van vracht­wa­gens uit woon- en dorps­ker­nen kan en zal een cru­ci­a­le bij­dra­ge le­ve­ren aan een vei­li­ge­re ver­keers­om­ge­ving.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.