Bent u een hof­fe­lij­ke fiet­ser? Ver­dien uw plaat­je

Uw krant en Fiet­sers­bond lan­ce­ren on­li­ne test

Gazet van Antwerpen Kempen - - STANDPUNT - (svw) www.gva.be/fiets­be­wijs

Hoe hof­fe­lijk bent u als fiet­ser? U kunt het nu zelf ont­dek­ken via de on­li­ne test die uw krant lan­ceert in sa­men­wer­king met de Fiet­sers­bond. Wie slaagt, krijgt een fiets­plaat­je met de tekst ‘Lie­ver niet het vijf­de wiel aan jouw wa­gen. Ik let op. Jij ook?’

Na de drie do­de­lij­ke fiets­on­ge­val­len in ok­to­ber riep uw krant de Ant­wer­pe­naars op om ons de ge­vaar­lij­ke pun­ten voor fiet­sers te mel­den. Meer dan twee­dui­zend mel­din­gen ont­vin­gen we. Maar er kwa­men ook veel klach­ten bin­nen over het ge­drag van som­mi­ge fiet­sers in het ver­keer. Fiet­sers die het niet zo nauw ne­men met de ver­keers­re­gels of zich aso­ci­aal ge­dra­gen te­gen­over an­de­re weg­ge­brui­kers. De over­tre­ders zeg­gen voor zich­zelf een goe­de re­den te heb­ben, maar staan er on­vol­doen­de bij stil dat ze an­de­ren er­ge­ren of zelfs in ge­vaar bren­gen.

Fiets­be­wijs

Wie als fiet­ser wil to­nen dat hij of zij zich wel voor­beel­dig ge­draagt in het ver­keer, kan dit nu ook be­wij­zen. Uw krant ging daar­voor sa­men­zit­ten met de Fiet­sers­bond en het re­sul­taat is de hof­fe­lijk­heids­test voor fiet­sers. Op on­ze web­si­te gva.be krijgt de be­zoe­ker tien si­tu­a­ties voor­ge­scho­teld met de vraag hoe hij of zij daar als fiet­ser het hof­fe­lijkst op re­a­geert. Wie in de­ze test slaagt, krijgt van ons een Fiets­be­wijs: een kleur­rijk plaat­je dat u aan uw fiets kunt be­ves­ti­gen. Zo fietst u trots én hof­fe­lijk door de Ant­werp­se stra­ten.

FOTO KRIS HOSSEY

Wie hof­fe­lijk is, krijgt dit Fiets­be­wijs ca­deau.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.