Duo ris­keert vijf jaar cel

Ant­wer­pe­naar dreig­de via au­dio­bood­schap met gro­te aan­sla­gen in Bel­gië

Gazet van Antwerpen Kempen - - POLITIEK - THEO DERKINDEREN

Een man uit Ant­wer­pen die aan­kon­dig­de dat er aan­sla­gen zou­den vol­gen op scho­len en zie­ken­hui­zen in ons land, ris­keert een cel­straf van vijf jaar. De man daag­de niet op voor zijn pro­ces. Hij zou op dit mo­ment in Syrië zit­ten.

De he­le zaak start­te na­dat ji­had­ex­pert Mon­tas­ser AlDe’emeh een ge­luids­op­na­me in han­den kreeg met de stem van Ab­del­lah Nou­a­ma­ne uit Ant­wer­pen. De man, die al­tijd op het Kiel had ge­woond en de strij­ders­naam Abu Ji­had Al Bel­gi­ki had aan­ge­no­men, bleek lid te zijn van ter­reur­groep IS. In de au­dio­bood­schap was te ho­ren dat er aan­val­len en aan­sla­gen zou­den vol­gen in ons land. “Al­les gaat de lucht in vlie­gen. We zul­len scho­len en zie­ken­hui­zen aan­val­len. Vrou­wen en kin­de­ren zul­len niet ge­spaard wor­den. Bin­nen­kort zijn we in Eu­ro­pa.” De niet mis te ver­sta­ne woor­den zorg­den voor heel wat op­schud­ding en er wer­den ex­tra vei­lig­heids­maat­re­ge­len ge­trof­fen.

Schot­won­de en sto­ma

Het be­richt werd naar Mon­tas­ser ge­stuurd via be­rich­ten­ser­vi­ce What­sApp. De af­zen­der bleek de be­rich­ten ver­stuurd te heb­ben met een Ame­ri­kaans num­mer dat eer­der in een on­der­zoek op­dook en kon gel­inkt wor­den aan Ab­del­ma­lek Boutal­liss uit Kort­rijk. Die stond er­voor be­kend om jon­ge­ren te ron­se­len voor de strijd in Syrië. Al­les wees er­op dat hij de au­dio­bood­schap van Ab­del­lah had door­ge­stuurd naar Mon­tas­ser om angst en pa­niek te zaai­en.

De moe­der van de Ant­wer­pe­naar werd on­der­vraagd, maar zij had geen con­tact meer met haar zoon. Wel wist ze dat Ab­del­lah tij­dens de oor­log in de buik was ge­scho­ten en sinds­dien een sto­ma had.

Dat Ab­del­lah ge­wond was ge­raakt en bo­ven­dien ook ge­huwd, baar­de het fe­de­raal par­ket gro­te

JAN KERKHOFS Fe­de­raal par­ket “Dat hij ge­wond was en be­reid om naar het pa­ra­dijs te gaan, was zor­ge­lijk.”

zor­gen. “Uit een af­ge­luis­terd te­le­foon­ge­sprek bleek dat hij be­reid was om naar het pa­ra­dijs te gaan. Om­dat hij ge­huwd was en niets meer te ver­lie­zen had, moesten we ons daar zor­gen om ma­ken. We kon­den niet uit­slui­ten dat hij in staat was om zelf een aan­slag te ple­gen”, al­dus Jan Kerkhofs van het fe­de­raal par­ket.

Zelf­moord­aan­slag

Nog vol­gens Kerkhofs is de an­de­re be­klaag­de, Ab­del­ma­lek Boutal­liss, mo­ge­lijk om­ge­ko­men bij een zelf­moord­aan­slag. “Hij zou zich heb­ben op­ge­bla­zen in de buurt van een Ame­ri­kaans kon­vooi. Maar om­dat we daar geen of­fi­ci­ë­le do­cu­men­ten van be­zit­ten, heb­ben we hem ook ge­dag­vaard. Het zou niet de eer­ste keer zijn dat een over­lij­den van een Sy­ri­ëstrij­der in scè­ne wordt ge­zet.”

Om­dat ze deel uit­maak­ten van ter­reur­groep IS en om­dat ze dreig­den met aan­sla­gen in ons land, werd er vijf jaar cel ge­ëist te­gen de twee man­nen. Het von­nis valt be­gin ja­nu­a­ri.

FOTO RR

Ant­wer­pe­naar Ab­del­lah Nou­a­ma­ne, een van de twee Sy­ri­ëstrij­ders, stuur­de zijn kat naar het pro­ces. Hij zou nog in Syrië zit­ten.

FOTO BELGA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.