“Leer ons al­les over paar­den”

Chi­ne­zen vra­gen Pa­trik Smits uit Sint-Ka­te­lij­ne-Wa­ver om van paar­den­sport in Azië een suc­ces te ma­ken

Gazet van Antwerpen Kempen - - POLITIEK - BERT PROVOOST

Een Chi­ne­se in­ves­teer­der pompt 30 mil­joen eu­ro in de ont­wik­ke­ling van paar­den­sport in zijn land. Be­lang­rijk on­der­deel is de Bel­gi­sche know­how die hij in China wil zien. Een van de men­sen die daar­voor moet zor­gen, is Pa­trik Spits uit SintKa­te­lij­ne-Wa­ver.

De paar­den­sport is in China aan een op­mars be­zig. In het he­le land zijn zo’n 420.000 ama­teur­rui­ters. Maar ze doen dat op laag ni­veau en het ont­breekt hen aan ken­nis. “Met paar­den­ver­stand word je ge­bo­ren”, ver­telt top­rui­ter en paar­den­on­der­ne­mer Pa­trik Spits uit Sint-Ka­te­lij­ne-Wa­ver. “Hier le­ren we van in de wieg hoe je met die die­ren moet om­gaan en wat ze no­dig heb­ben om we­reld­top­pers te wor­den. Stal­m­a­na­ge­ment, fok­ke­rij en ver­zor­ging zijn in ons land we­reld­top. In China heb­ben ze die cul­tuur niet. Maar top­paar­den zijn er wel een sta­tus­sym­bool. Dus is de vraag groot om ze daar suc­ces­vol te ma­ken.”

Be­lang­rij­ke Bel­gen

Dat moet ge­beu­ren met het pro­ject Bro­ther For­tu­ne Equestri­an (BFE), waar­bij de Chi­ne­se vast­goed­mag­naat en paar­den­lief­heb­ber Wang Wen Tao 30 mil­joen in­ves­teert over drie jaar. De in­ten­tie­over­een­komst werd de­ze week in Me­che­len on­der­te­kend en wordt la­ter in Pe­king ge­of­fi­ci­a­li­seerd. “Via in­ter­na­ti­o­na­le part­ners wil­len we ons ni­veau ver­ho­gen. De Bel­gen zijn daar­bij erg be­lang­rijk”, zegt Jiang Wen­jun, de ver­te­gen­woor­di­ger van BFE in

PA­TRIK SPITS

ons land. “Ze zor­gen voor coa­ches en de im­port van goe­de paar­den. Rui­ters kun­nen dan via BFE een paard plus dienst­ver­le­ning ko­pen, waar­door ze met­een goed om­ka­derd zijn.”

“Wang Wen Tao is gek op paar­den en wil er sterk in in­ves­te­ren”, weet Pa­trik. “De be­doe­ling is dat ik, sa­men met nog twee an­de­re Bel­gen, het pro­ject be­ge­leid. Nu al heb­ben we drie Bel­gi­sche les­ge­vers in China zit­ten. Ze ge­ven er les aan 30 ge­se­lec­teer­den en 84 lo­ka­le uni­ver­si­teits­stu­den­ten die de af­stu­deer­rich­ting paar­den op de land­bouw­school heb­ben ge­ko­zen. Dat wor­den de toe­kom­sti­ge ma­na­gers, coa­ches en ver­zor­gers. Het zijn die stu­den­ten die de Bel­gi­sche ma­nier van den­ken en han­de­len la­ter ver­der moe­ten ver­sprei­den over het land. Zelf coo­r­di­neer ik de op­lei­ding, hoofd­za­ke­lijk va­nop af­stand, als een soort pro­ject­ont­wik­ke­laar.”

Op ter­mijn ver­wacht Spits dat er veel paar­den door Bel­gi­sche fok­ke­rij­en naar China ver­kocht zul­len wor­den. “Dit jaar zijn er al een tach­tig­tal paar­den ver­kocht en dat is nog maar een be­gin. Bin­nen een paar jaar kun­nen dat er mak­ke­lijk dui­zend wor­den, er zijn dus heel wat kan­sen voor Bel­gi­sche fok­ke­rij­en. Wat zo’n paard kost? De top­pers wor­den ver­kocht rond de 100.000 eu­ro. Maar dat zijn niet de paar­den waar China nu nood aan heeft. We ver­ko­pen voor­al paar­den van 10.000 tot 15.000 eu­ro, dat zijn ver­e­del­de ma­ne­ge­paar­den die ide­aal zijn om het vak te le­ren. Als je nog maar je rij­be­wijs aan het ha­len bent, moet je geen Fer­ra­ri ko­pen.”

Paar­den­ken­ner “Ma­na­ge­ment, fok­ke­rij én ver­zor­ging zijn in ons land we­reld­top.”

Mil­joe­nen

In het ver­le­den ge­beur­de dat al wel, met fa­lie­kan­te af­loop. “Zo is er een be­kend ver­haal in de paar­den­we­reld van een steen­rij­ke Chi­nees die zo’n tien jaar ge­le­den een paard kocht van 1 mil­joen eu­ro, een van de bes­te van Eu­ro­pa. Hij heeft aan een wed­strijd in Hong­kong mee­ge­daan, zon­der er een goed re­sul­taat mee te be­ha­len. Het paard is daar­na naar China ge­bracht en ziek ge­wor­den. Een week la­ter was het dood. Als je niet de know­how hebt, ben je niets met de bes­te paar­den.”

Het is dui­de­lijk: de mil­joe­nen zijn er en de wil van de Chi­ne­zen om bij te le­ren is er. Is de druk om te sla­gen dan niet bij­zon­der groot? “Ach”, zucht Pa­trik. “We moe­ten het ge­woon zo goed mo­ge­lijk doen en ons 200% in­zet­ten. Dan kun­nen ze ons nooit iets ver­wij­ten. We we­ten ook echt wel wat we moe­ten doen om dit te doen sla­gen. Als het toch niet van de grond zou ko­men, dan zal het te ma­ken heb­ben met de men­sen gin­der die het an­ders aan­pak­ken dan we aan­ge­leerd heb­ben. Al ga ik daar niet van uit.”

FOTO RR

Top­rui­ter en paar­den­on­der­ne­mer Pa­trik Spits op het jong­ste Flan­ders Hor­se Event in Gent. “We gaan nu voor­al paar­den van 10.000 tot 15.000 eu­ro ver­ko­pen. Die zijn ide­aal om het vak te le­ren.”

FOTO WAS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.