Daar komt de Der­de In­tif­a­da

He­vig Pa­les­tijns protest, Is­ra­ël re­a­geert nog he­vi­ger met reeks tank- en lucht­aan­val­len

Gazet van Antwerpen Kempen - - BUITENLAND - JESSE VAN REGENMORTEL

Een dag na de Je­ru­za­lem­de­mar­che van Trump heeft Is­ra­ël al een lucht­aan­val uit­ge­voerd op Ga­za. In de Pa­les­tijn­se ge­bie­den brak gis­te­ren he­vig protest uit, het Is­ra­ë­li­sche le­ger re­a­geer­de nóg he­vi­ger. Van­daag dreigt de boel pas echt te ont­plof­fen. Na het vrij­dag­ge­bed wordt mas­saal protest ver­wacht. En pre­cies van­daag is het 30 jaar ge­le­den dat de Eer­ste In­tif­a­da – de Pa­les­tijn­se op­stand te­gen de Is­ra­ë­li’s – los­brak.

Waar­om be­sloot Do­nald Trump om het Is­ra­ë­lisch-Pa­les­tijn­se vuur­tje op te po­ken? Het was een bot­te pro­vo­ca­tie om zijn aan­hang te be­ha­gen. Het was om een ho­ge borst te kun­nen op­zet­ten. Of er zit toch een mas­ter­plan voor het Mid­den-Oos­ten ach­ter. Een­tje dat zich in de na­bije toe­komst zal ont­hul­len. Maar wat zich nu al be­gint af te te­ke­nen, zijn de di­rec­te ge­vol­gen: protest en ge­weld.

In de Weste­lij­ke Jordaan­oe­ver en in Ga­za bot­sten Pa­les­tijn­se de­mon­stran­ten gis­te­ren al met Is­rae­li­sche or­de­troe­pen. Die wer­den uit voor­zorg met hon­der­den ex­tra de straat op­ge­stuurd. Ze ant­woord­den met traan­gas, rub­ber­ko­gels en ech­te ko­gels toen de­mon­stran­ten au­to­ban­den in brand sta­ken en met ste­nen gooi­den. Van­uit Ga­za wer­den drie ra­ket­ten af­ge­vuurd, maar die kwa­men niet ver ge­noeg om doel te ra­ken. Is­ra­ël re­a­geer­de on­mid­del­lijk met tank- en lucht­aan­val­len op twee doe­len in Ga­za, zegt de Is­ra­ë­li­sche krant Haar­etz.

De Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Trump er­ken­de woens­dag Je­ru­za­lem als hoofd­stad van Is­ra­ël, een ac­tie die we­reld­wijd werd af­ge­keurd. Om­dat ze al­licht de in co­ma ge­raak­te vre­des­ge­sprek­ken tus­sen Is­ra­ë­li’s en Pa­les­tij­nen he­le­maal de grond in boort. Je­ru­za­lem is – sinds eeu­wig – een ul­tra­ge­voe­lig is­sue in het con­flict (zie tijd­lijn). De Pa­les­tij­nen zien Oos­tJe­ru­za­lem als de hoofd­stad van hun toe­kom­sti­ge staat, de Is­ra­ë­li’s zien Je­ru­za­lem – één en on­deel­baar – als die van hen.

No­be­le quees­te

De we­reld re­a­geert af­wij­zend op de mo­ve van Trump, zo­wel de VN-Vei­lig­heids­raad als de Ara­bi­sche Li­ga komt in spoed­zit­ting bij­een. De ra­di­ca­le Pa­les­tijn­se be­we­ging Ha­mas had niet veel over­leg no­dig om tot een stand­punt te ko­men: het roept op tot een Der­de In­tif­a­da. Pre­cies daar vreest de we­reld voor: een nieu­we ge­weld­da­di­ge en lang­du­ri­ge Pa­les­tijn­se op­stand. Van­daag is het vrij­dag­ge­bed, een mo­ment waar­na wel va­ker pro­tes­ten uit­bre­ken. En van­daag drei­gen die om­vang­rijk en drif­tig te zijn. Door de on­vre­de met de Ame­ri­kaan­se be­slis­sing, en om­dat bij toe­val van­daag ook de dag is waar­op der­tig jaar ge­le­den de Eer­ste In­tif­a­da ont­vlam­de.

“Op dit mo­ment zijn de stra­ten hier be­vreem­dend leeg”, zei de Vlaam­se pa­ter Frans Bou­wer (79), die in een mos­lim­wijk in Je­ru­za­lem woont, gis­te­ren aan de te­le­foon. “De men­sen zijn bang dat ook hier clas­hes uit­bre­ken. Elk protest kan uit de hand lo­pen. Nor­maal vie­ren wij morgen het feest van de On­be­vlek­te Ont­van­ge­nis. De Fran­se con­sul zou aan­we­zig zijn, maar hij heeft ge­vraagd om al­les te an­nu­le­ren.” Trump zei dat zijn de­mar­che ka­dert in zijn “no­be­le quees­te naar blij­ven­de vre­de”. Nu al wordt dui­de­lijk dat hij zijn zaak wei­nig voor­uit­helpt.

FOTO'S EPA-EFE

Gis­te­ren bra­ken in de Pa­les­tijn­se ge­bie­den over­al rel­len uit tus­sen Pa­les­tijn­se pro­tes­tan­ten en Is­ra­ë­li­sche or­de­dien­sten. Straks, na het vrij­dag­ge­bed, dreigt het zaak­je pas echt te es­ca­le­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.