Elf il­le­ga­len in dou­a­ne­kan­toor in Mol-Pos­tel

Dit na­jaar in Kem­pen al 44 il­le­ga­len on­der­schept door po­li­tie­dien­sten

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA - IVO MEU­LE­MANS, SAM REYNTJENS

In een ver­la­ten dou­a­ne­kan­toor aan de grens­over­gang langs de E34 in Mol-Pos­tel heeft de po­li­tie don­der­dag­mid­dag elf il­le­ga­len aan­ge­trof­fen. Het gaat om acht Iraak­se man­nen en een Iraaks ge­zin met twee zoon­tjes van 8 en 3 jaar. Ze had­den zich al ge­ïn­stal­leerd in het ver­krot­te ge­bouw, maar had­den er wel­licht nog niet ge­sla­pen. De il­le­ga­len wer­den naar het kan­toor van de snel­weg­po­li­tie in Wil­rijk ge­bracht. De dienst Vreem­de­lin­gen­za­ken be­slist over hun lot. Sinds eind ju­li heeft de po­li­tie al 44 il­le­ga­len on­der­schept in de Kem­pen.

In een vies en ver­val­len dou­a­ne­kan­toor langs de E34 in Mol-Pos­tel heeft de po­li­tie gis­te­ren 11 il­le­ga­len aan­ge­trof­fen, on­der wie twee kind­jes van 8 en 3 jaar. Er zijn dit na­jaar in de Kem­pen al min­stens 44 il­le­ga­len on­der­schept.

In een van de dou­a­ne­kan­to­ren die staan te ver­krot­ten op het par­keer­ter­rein aan de grens­over­gang in Mol-Pos­tel - rich­ting Turn­hout - merk­te een vracht­wa­gen­be­stuur­der rond 14u be­we­ging op. Om­dat hij ver­moed­de dat het om il­le­ga­len ging, ver­wit­tig­de hij de fe­de­ra­le po­li­tie.

De agen­ten trof­fen in het ver­la­ten pand elf per­so- nen aan. Het ging om een Ira­kees ge­zin, met twee zoon­tjes van 8 en 3 jaar. Ze wa­ren in het ge­zel­schap van acht vol­was­sen man­nen. De men­sen ver­keer­den op het eer­ste ge­zicht al­le­maal in goe­de ge­zond­heid. Ze had­den rug­zak­ken, slaap­zak­ken, reis­tas­sen en zwar­te plas­tic fo­lie bij zich.

Om­streeks 15.30u werd het ge­zin door twee agen­ten bui­ten­ge­leid. De twee jon­ge­tjes za­ten diep in hun jas en had­den een muts op het hoofd. Twin­tig mi­nu­ten la­ter wer­den de acht an­de­re vluch­te­lin­gen met een bus­je van de po­li­tie weg­ge­voerd.

Sand­wi­ches en drin­ken

“De Ira­ke­se il­le­ga­len zijn al­le­maal door le­den van on­ze Cel Pa­trouil­le en Toe­zicht over­ge­bracht naar het kan­toor van de snel­weg­po­li­tie in Wil­rijk”, ver­telt Sa­rah Fre­de­rickx van de fe­de­ra­le po­li­tie. “Daar zijn ze zo goed mo­ge­lijk op­ge­van­gen. Ze kre­gen sand­wi­ches en drank. Er zijn ook bed­den en er is wat speel­goed voor de kin­de­ren be­schik­baar.”

De Irake­zen ver­klaar­den dat ze met de trein en de bus tot in Ne­der­land wa­ren ge­raakt. “Hoe ze op de par­king in Mol-Pos­tel zijn be­land, is ons nog niet dui­de­lijk”, zegt Fre­de­rickx. “Het ver­la­ten dou­a­ne­kan­toor was al­les­zins hun eind­be­stem­ming niet. Voor zo­ver wij kun­nen na­gaan, had­den ze er nog niet ge­sla­pen. Net als bij veel an­de­re ge­luk­zoe­kers was hun eind­be­stem­ming ver­moe­de­lijk Groot-Brit­tan­nië.”

Ze­ven­de ge­val

De elf zijn over­ge­maakt aan de dienst Vreem­de­lin­gen­za­ken. Daar had­den ze gis­ter­avond nog niet be­slist wat er met de groep moet ge­beu­ren. “Ook in Veur­ne zijn twaalf il­le­ga­len aan­ge­trof­fen”, zegt een woord­voer­der. “Nog niet al­le ver­sla­gen van de po­li­tie zijn bin­nen. We zoe­ken uit hoe­veel plaat­sen er vrij zijn in de nood­op­vang.”

Het is dit na­jaar al de ze­ven­de keer dat de po­li­tie il­le­ga­len on­der­schept in het ar­ron­dis­se­ment Turn­hout. In de buurt van de Kem­pen­laan in Beer­se werd op 31 ju­li een groep van 14 Irake­zen na een zoek­ac­tie opgepakt. Elf da­gen la­ter wer­den vijf Afri­ka­nen aan­ge­trof­fen in de laad­ruim­te van een vracht­wa­gen op de Ha­gel­berg in Olen. Op 29 au­gus­tus kon een groep il­le­ga­len ont­ko­men na­dat ze een Pool­se truc­ker een pak ram­mel had ge­ge­ven op de E34-par­king in Gier­le (Lil­le). Vier Afri­kaan­se vluch­te­lin­gen klom­men op 16 ok­to­ber uit een vracht­wa­gen van de fir­ma Mi­chiels in de Zuid­g­oor­dijk­straat in Huls­hout.

Aan het zie­ken­huis van Mol wer­den op 21 no­vem­ber vijf Irake­zen en Ira­ni­ërs opgepakt die zich had­den ver­stopt tus­sen een la­ding bed­den. Drie an­de­ren sloe­gen op de vlucht. Af­ge­lo­pen woens­dag wer­den bij Mi­chiels in Huls­hout nog eens vijf il­le­ga­len aan­ge­trof­fen en in­ge­re­kend.

FOTO BERT DE DEKEN

Het ge­zin met twee zoon­tjes van 8 en 3 jaar werd als eer­ste weg­ge­bracht uit het ver­la­ten dou­a­ne­kan­toor.

FOTO RR

In de­ze ruim­te ver­ble­ven de vluch­te­lin­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.