7.369 in­wo­ners ver­an­de­ren van huis­num­mer

Groot­scha­li­ge her­num­me­ring ein­digt na twee jaar werk

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA - HANS OTTEN

Al­le wo­nin­gen in de Mei­doorn­laan kre­gen don­der­dag een an­der huis­num­mer op­ge­speld. Daar­mee zit de im­men­se her­num­me­ring van He­ren­tal­se stra­ten er na twee jaar op.

De stad He­ren­tals be­gon in de zo­mer van 2015 met het op­han­gen van nieu­we huis­num­mers in deel­ge­meen­te Noor­der­wijk. Goed twee en een half jaar la­ter ein­digt de groot­scha­li­ge ope­ra­tie op de Mo­le­kens. “Het was een werk van lan­ge adem, maar het ver­liep al bij al vlot. En dat voor­al dank­zij de me­de­wer­king van on­ze in­wo­ners en be­drij­ven”, zegt bur­ge­mees­ter Jan Bertels (sp.a), ter­wijl hij het ou­de huis­num­mer 12 van Ma­ria ‘Fin’ Ve­relst af­dekt door een nieuw plaat­je met daar­op het num­mer 20.

Was het kar­wei in zijn oor­spron­ke­lij­ke op­zet al groots - meer dan 5.000 be­trok­ken in­wo­ners in 75 stra­ten -, dan groei­de het pro­ject en­kel nog aan. “We stel­den zelf een lijst met adres­sen sa­men die een nieuw huis­num­mer moesten krij­gen, maar de­den na een jaar ook een op­roep aan on­ze bur­gers om an­de­re ge­val­len te mel­den. Daar­door breid­de het pro­ject nog fors uit. Uit­ein­de­lijk pas­ten we meer dan 3.000 wo­nin­gen in 108 stra­ten aan. Dat be­te­kent dat 7.369 He­ren­tal­se­na­ren een nieuw adres kre­gen.”

En dat zon­der te ver­hui­zen.

Klach­ten van post­be­zor­gers

JAN BERTELS

Bur­ge­mees­ter He­ren­tals

‘‘Eén nuts­maat­schap­pij han­teer­de al de nieu­we huis­num­mers nog voor die er hin­gen.’’

Het pro­bleem was dat er in de loop der ja­ren in heel wat stra­ten werd bij­ge­bouwd zon­der dat de num­me­ring daar­op was voor­zien. Daar­door ont­ston­den ver­war­ren­de si­tu­a­ties van reek­sen hui­zen met het­zelf­de huis­num­mer, maar met een an­der on­der­num­mer. Bij de stad lie­pen de voor­bije ja­ren heel wat klach­ten bin­nen van post­be­stel­lers die stuk­ken bij de ver­keer­de be­stem­me­ling be­zorg­den, of van hulp­dien­sten die heel wat moei­te had­den om het juis­te adres te vin­den.

“Die toe­stan­den heb­ben we nu al­le­maal recht­ge­zet. In veel ge­val­len schoof een huis­num­mer in be­perk­te ma­te op, bij­voor­beeld van 2 naar 4. In an­de­re ge­val­len kreeg een vol­le­di­ge straat een nieuw num­mer. Daar­bij heb­ben we ook re­ke­ning ge­hou­den met nog on­be­bouw­de bouw­per­ce­len, zo­dat we over tien jaar niet op­nieuw in de pro­ble­men ko­men”, zegt Bertels. Dat maakt dat in som­mi­ge stra­ten, zo­als de Mei­doorn­laan, de huis­num­mers in één klap met acht­tien een­he­den voor­uit­sprin­gen.

“Ik vind het he­le­maal niet erg dat ik voort­aan op num­mer 20 woon in plaats van op num­mer 12”, zegt Fin Ve­relst. “Ik snap goed ge­noeg dat de ou­de num­mers in som­mi­ge stra­ten pro­ble­men ga­ven. Ik heb al­leen mijn iden­ti­teits­kaart moe­ten la­ten aan­pas­sen, de rest is door de stad ge­re­geld.” He­ren­tals ver­wit­tig­de de nuts­maat­schap­pij­en en gps-pro­vi­ders. Al wa­ren som­mi­ge iets te ij­ve­rig in hun me­de­wer­king. “Eén nuts­maat­schap­pij han­teer­de al de nieu­we num­me­ring nog voor wij die zelf had­den aan­ge­past. Het ge­volg was dat re­ke­nin­gen in de ver­keer­de bus­sen be­land­den”, zegt Bertels.

FOTO HANS OTTEN

FOTO HANS OTTEN

Fin Ve­relst krijgt van bur­ge­mees­ter Jan Bertels het laat­ste nieu­we huis­num­mer van He­ren­tals.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.