Hul­ple­ning voor lo­ka­len aan­ge­past

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (ram)

Het ge­meen­te­be­stuur van Rijkevorsel voert en­ke­le wij­zi­gin­gen door in het re­gle­ment voor hul­ple­nin­gen. Ver­e­ni­gin­gen die een lo­kaal wil­len bou­wen, kun­nen daar ge­bruik van ma­ken. Het vo­ri­ge re­gle­ment was al vijf­tien jaar oud en daar­om wil het sche­pen­col­le­ge dat ac­tu­a­li­se­ren. Het maxi­maal te le­nen be­drag wordt op­ge­trok­ken naar 35.000 eu­ro en er­ken­de ver­e­ni­gin­gen mo­gen voort­aan slechts een keer in tien jaar een hul­ple­ning aan­vra­gen voor toe­kom­sti­ge pro­jec­ten.

De an­de­re pun­ten blij­ven on­ge­wij­zigd. De in­trest­voet voor een hul­ple­ning be­draagt 2% en de te­rug­be­ta­ling moet bin­nen een ter­mijn van maxi­maal vijf­tien jaar ge­beu­ren. De mo­ge­lijk­heid tot ver­vroeg­de te­rug­be­ta­ling be­staat. Het geld mag al­leen ge­bruikt wor­den voor de bouw van lo­ka­len met bij­ho­ren­de in­fra­struc­tuur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.