In­wo­ners waar­de­ren dien­sten­cen­trum

OCMW over­weegt rui­me­re ope­nings­uren

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (ram)

De start van het lo­kaal dien­sten­cen­trum in Meer­le (Hoog­stra­ten) vol­doet aan de ver­wach­tin­gen. Er komt el­ke woens­dag een der­tig­tal per­so­nen eten.

Het OCMW open­de vijf jaar ge­le­den een lo­kaal dien­sten­cen­trum in het nieu­we woon­zorg­cen­trum Ste­de Ak­kers. Om­dat de af­stand van Meer­le naar Hoog­stra­ten voor se­ni­o­ren soms moei­lijk te over­brug­gen is, start­te het eind sep­tem­ber met een twee­de dien­sten­cen­trum. Dat doet op dins­dag­voor­mid­dag en woens­dag de deu­ren open in de lo­ka­len van Chi­ro Sint-Jan aan de Uli­co­ten­se­weg in Meer­le.

“We zijn te­vre­den over de start”, zegt OCMW-voor­zit­ter Jos Mat­thé. “Er staat el­ke week een groep ge­ën­ga­geer­de vrij­wil­li­gers klaar om het dien­sten­cen­trum in Meer­le open te hou­den. Op woens­dag­mid­dag ko­men tel­kens zo’n der­tig men­sen eten. De kof­fie­krans op dins­dag­voor­mid­dag doet het iets min­der goed, maar kan nog groei­en. De ac­ti­vi­tei­ten die nu op woens­dag­na­mid­dag ge- or­ga­ni­seerd wor­den, ver­hui­zen waar­schijn­lijk naar dins­dag. De woens­dag­na­mid­dag hou­den veel groot­ou­ders lie­ver vrij om met hun klein­kin­de­ren te spen­de­ren.”

Ei­gen­heid be­wa­ren

Het groei­en­de suc­ces be­te­kent dat het lo­ka­le dien­sten­cen­trum waar­schijn­lijk va­ker de deu­ren gaat ope­nen. “De be­doe­ling is om het aan­tal ope­nings­uren uit te brei­den, maar dat ge­beurt nog niet op kor­te ter­mijn”, legt Jos Mat­thé uit. “Be­paal­de ac­ti­vi­tei­ten kun­nen ook van Hoog­stra­ten naar Meer­le ver­hui­zen. Elk lo­kaal dien­sten­cen­trum moet zijn ei­gen­heid be­wa­ren.”

Als het voor­ma­li­ge raad­huis in Meer­le is ge­re­no­veerd, neemt het dien­sten­cen­trum daar zijn in­trek. Op de voor­ma­li­ge kloos­ter­si­te in Meer opent over en­ke­le ja­ren een der­de lo­kaal dien­sten­cen­trum.

FOTO RONNY VAN DEN AC­KER­VE­KEN

Woens­dag­mid­dag ont­vangt het lo­ka­le dien­sten­cen­trum een der­tig­tal eters.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.