/ VR 08/12 - ZO 10/12

Ma­gisch kerst­par­cours in kas­teel van Westerlo

Gazet van Antwerpen Kempen - - WEEKEND AGENDA - (id) (gj)

ZA­TER­DAG 9 DE­CEM­BER

Van­af 11u -

Om 11u gaan al­le at­trac­ties op de eve­ne­men­ten­si­te open. U kunt ca­deau­tjes ko­pen of een hap­je eten aan de kerst­cha­lets, van de tu­bing glij­den op het Steen­plein of er rond­jes draai­en in het reu­zen­rad. De ijs­pis­te op de Groen­plaats ver­wacht heel wat schaat­sers. Op de Sui­ker­rui staat een in­ter­ac­tie­ve wens­muur.

17u tot 17.30u -

Di­mi­tri Ve­g­as en Li­ke Mi­ke zet­ten dit jaar het ope­nings­feest in gang va­nop de bei­aard. Na een ac­te de pré­sen­ce met de bur­ge­mees­ter op de Hand­schoen­markt, be­klim­men Di­mi­tri en Mi­ke de ka­the­draal­to­ren om sa­men met bei­aar­dier Lies­beth Jans­sens een med­ley van hun al­ler­groot­ste hits te spe­len.

17.30u tot 18u -

Ke­vin Van der Per­ren schaatst de ijs­pis­te in met de show Hap­pi­ly Ever Af­ter. Aan­slui­tend geeft on­ze na­ti­o­na­le schaatstrots een Kas­teel de Mero­de in Westerlo vormt weer het de­cor voor Kerst­ma­gie. Dat groot­se en toch klein­scha­li­ge eve­ne­ment neemt be­zoe­kers tot 23 de­cem­ber mee op zoek naar een knus­se the­a­ter­wan­de­ling door de mooi­ste plek­jes van het kas­teel.

Het kas­teeldo­mein van de Mero­de in Westerlo is ver­an­derd in een sprook­jes­ach­tig de­cor. Zo­wat 160 ac­teurs, on­der wie tal van kin­de­ren, spe­len er tot 23 de­cem­ber drie­hon­derd voor­stel­lin­gen van Het Ma­gi­sche Sprook­jes­boek. “Drie we­ken lang bren­gen we dit el­ke dag door­lo­pend”, legt re­gis­seur Luc Ste­vens uit. “Elk kwar­tier ver­trekt een groep van der­tig tot veer­tig men­sen. Die ko­men het kas­teel bin­nen en vol­gen een par­cours. Dat leidt hen door een tien­tal mooi ge­de­co­reer­de ruim­tes, ini­ti­a­tie aan jon­ge schaat­sers.

18u –

Er staan drie reu­zen­kerst­bo­men in Ant­wer­pen: op het Ko­nin­gin Astrid­plein, de Gro­te Markt en de Hand­schoen­markt. Die laat­ste boom, naast de ka­the­draal, wordt om 18u of­fi­ci­eel in­ge­hul­digd. De licht­jes op de Hand­schoen­markt wor­den dan voor het eerst aan­ge­sto­ken.

18u, 19.30u en 20.30u –

Het stad­huis wordt ge­du­ren­de het ope­nings­feest drie keer het de­cor voor een gi­gan­ti­sche vi­deo­pro­jec­tie. De beel­den ver­tel­len het ver­haal van het stad­huis en zijn be­wo­ners met heel wat spe­ci­a­le ef­fec­ten. 18.30u tot 22u –

In de Spie­gel­tent op het Steen­plein staat Jan Cley­mans met zijn band Por­ta­tief: een drie­kop­pi­ge ben­de die een feest­je bouwt met amu­se­ments­mu­ziek van de af­ge­lo­pen hon­derd jaar.

21u tot 22.30u –

Als af­slui­ter van de fees­te­lijk­he­den geeft Jef Ne­ve met gast­zan­ge­res Na­ta­lia een uit- van de ka­pel en de li­ving tot de ge­res­tau­reer­de bi­bli­o­theek en de zol­der. On­der­weg be­le­ven ze een ver­haal over een kind op een boot dat van al­les heeft mee­ge­maakt. Ze pas­se­ren de el­fen­klas en ont­moe­ten de kerst­pi­raat en an­de­re ra­re fi­gu­ren. Al­les loopt goed af en uit­ein­de­lijk ko­men ze bij de Kerst­man te­recht.”

INTERACTIEF THE­A­TER

Het ver­haal is door Ste­vens be­dacht en uit­ge­werkt. Als re­gis­seur heeft hij zijn spo­ren ruim­schoots ver­diend met tien­tal­len the­a­ter­stuk­ken, mu­si­cals en mas­sa­spek­ta­kels. “De­ze edi­tie van Kerst­ma­gie zit een beet­je in de per­ka­men­ten Har­ry Pot­ters­feer en gaat over dro­men, fan­ta­sie en ver­ha­len ver­tel­len”, zegt Ste­vens, die be­na­drukt dat dit meer is dan lou­ter een ge­a­ni­meer­de wan­de­ling door het kas­teel. “Dit is ge­breid con­cert aan de oe­ver van de Schel­de (zie hier­naast). Voor de ge­le­gen­heid krij­gen de Schel­de­kaai­en een war­me aan­kle­ding en ver­lich­ting.

Door­lo­pend, 17.30u tot 22.30u – Op­val­len­de fi­gu­ren, zo­als ma­gi­sche stelt­lo­pers en schat­ti­ge sneeuw­man­nen, door­krui­sen het cen­trum. Sel­fie­ti­me!

ZA­TER­DAG 10 DE­CEM­BER

Win­ter in Ant­wer­pen krijgt een staart­je met de ope­ning van de Dia­mond Do­me op het Ko­nin­gin Astrid­plein. In de­ze kun­stig ont­wor­pen con­struc­tie kun­nen be­zoe­kers tot het ein­de van het jaar gra­tis een film over dia­mant be­kij­ken in 360 gra­den. In een vijf­tal mi­nu­ten wordt het ver­haal van de dia­mant ver­teld, “van mijn tot ring­vin­ger”. De Dia­mond Do­me krijgt een spe­ci­a­le licht­om­ka­de­ring met gro­te spots. Die ko­men voor het eerst in ac­tie op zon­dag 10 de­cem­ber om 16.30u. Daar­na is de Do­me open van 11u tot en met 30 de­cem­ber, tel­kens tus­sen 10u en 20u. interactief the­a­ter. Be­zoe­kers wor­den ge­acht mee te den­ken en te zoe­ken, bij­voor­beeld naar de ge­hei­me kist waar­in het ma­gi­sche sprook­jes­boek ligt. Al­le leef­tij­den kun­nen dit aan. Er zit­ten al­ler­lei knip­ogen voor vol­was­se­nen in. Kleu­ters zul­len mis­schien niet al­les snap­pen, maar zien wel de ma­gie en de sprook­jes­fi­gu­ren.”

De­ze der­de edi­tie van Kerst­ma­gie ver­wacht zo’n 8.000 be­zoe­kers. Kin­de­ren tot 5 jaar mo­gen gra­tis deel­ne­men. “Dit con­cept slaat echt aan”, merkt Ste­vens. “Naar Kerst­ma­gie kun­nen ge­zin­nen met kin­de­ren én met groot­ou­ders ko­men. Het is een be­wus­te keu­ze om het klein­scha­lig te hou­den. Hier gaat het er veel war­mer, in­tie­mer en fa­mi­lie­vrien­de­lij­ker aan toe dan op druk­ke kerst­mark­ten. Bo­ven­dien is dit een an­de­re, tof­fe ma­nier om het kas­teel te ont­dek­ken.” Bij de fees­te­lij­ke ope­ning van Win­ter in Ant­wer­pen geeft Jef Ne­ve morgen een gra­tis con­cert aan de Schel­de­kaai­en. Hij speelt daar­bij niet al­leen pi­a­no, maar di­ri­geert ook een klas­siek en­sem­ble met zes­tien strij­kers. Als klap op de vuur­pijl staat Na­ta­lia hem vo­caal bij.

Jef Ne­ve toert van de Ver­e­nig­de Sta­ten tot Au­stra­lië, van Pa­rijs tot Ja­pan, maar mor­gen­avond treedt hij op in Ant­wer­pen. Spe­ci­aal voor Win­ter in Ant­wer­pen, het ein­de­jaar­seve­ne­ment van de Stad, speelt hij een ex­clu­sief con­cert met een bij­zon­de­re set­list. De Kem­pe­naar zal pi­a­no­spe­len, maar te­vens een en­sem­ble strij­kers di­ri­ge­ren. Ook streek­ge­no­te Na­ta­lia is van de par­tij. Zij neemt een aan­tal zang­par­tij­en voor haar re­ke­ning.

“Het pu­bliek zal ver­rast zijn”, ver­telt ze. “Mu­zi­kaal laat ik me van een jaz­zy kant zien. Dat gen­re zijn de men­sen niet van me ge­woon, maar ik kijk wel erg uit naar dat con­cert. Met Jef kom ik goed over­een. Nog niet zo lang ge­le­den brach­ten we sa­men een paar da­gen door op de boot van Gert Ver­hulst voor het tv-pro­gram­ma Gert La­te Night. Daar heb­ben we on­der ons een num­mer van Ali­cia Keys ge­bracht.”

Het con­cert van za­ter­dag valt uit­een in drie de­len. Met zijn ei­gen band en een en­sem­ble van zes­tien strij­kers brengt Jef Ne­ve een greep uit zijn jong­ste al­bum Spi­rit Control. Daar­na vol­gen frag­men­ten uit de Vier Jaar­ge­tij­den van Vi­val­di in een

be­wer­king van Max Rich­ter. Af­slui­tend bren­gen Na­ta­lia en Jef Ne­ve, on­der­steund door al­le mu­zi­kan­ten en trom­pet­tist Teus No­bel, een mix van jazz en klas­siek.

WINTERKIND

Jazz mag dan een vrij nieuw gen­re zijn voor Na­ta­lia, met een or­kest spe­len deed ze al wel va­ker. “Een lied als I’ve On­ly Be­gun to Fight zit vol strij­kers, al merkt het pu­bliek dat mis­schien niet. Ook op mijn eer­ste twee al­bums, This Ti­me en Back for Mo­re, hoor je veel vi­o­len. Ste­ve Wil­laert, de pro­du­cer van die pla­ten, heeft een klas­sie­ke ma­nier van wer­ken.”

Win­ter in Ant­wer­pen, van 09/12 tot 07/01, stads­cen­trum, www.win­te­ri­nant­wer­pen.be

www.kas­teel­fees­ten-westerlo.be

FOTO EPA FOTO AFP

FOTO JOREN DE WEERDT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.