“Na­tuur­lijk is dit niet het ein­de van het Eu­ro­sta­di­on. Nooit!”

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT -

Het de­fi­ni­tie­ve njet van UEFA was een zo­veel­ste klap voor Ghe­lam­co­baas Paul Ghey­sens. Maar hij viel al­les­be­hal­ve van zijn stoel. “Het is een enor­me ge­mis­te kans. Maar ik had dit ver­wacht”, zegt Ghey­sens aan de te­le­foon. “Als je de re­ac­ties in Bel­gië de voor­bije da­gen hoor­de… De ver­deeld­heid was groot. En dan is het voor UEFA niet zo moei­lijk om de­ze be­slis­sing te ne­men. Wie de schul­di­ge is? Ik ga nu niet met de vin­ger wij­zen. Maar qua over­een­stem­ming tus­sen de ver­schil­len­de dien­sten in ons land is het el­len­de. De or­de­loos­heid moet drin­gend ver­dwij­nen.”

Het ein­de van de EK-kan­di­da­tuur be­te­kent niet het ein­de van het Eu­ro­sta­di­on. Ghelamco heeft al tien­tal­len mil­joe­nen in dit pro­ject ge­stopt en is niet zin­nens om er de stek­ker uit te trek­ken. Het gaat nog al­tijd voor zijn voet­bal­tem­pel op Par­king C.

“Na­tuur­lijk be­te­kent dit het ein­de niet. Nooit! We doen ge­woon door. We heb­ben nog al tien jaar moe­ten wach­ten op ver­gun­nin­gen. Dit blijft een goed dos­sier, een pracht van een pro­ject. La­ten we eerst de be­leids­ma­kers een kans ge­ven om dit pro­ject eind ja­nu­a­ri nog te doen sla­gen. Het EK als hef­boom is weg, maar mis­schien wordt de si­tu­a­tie nu net ge­sen­si­bi­li­seerd. Ik ge­loof nog hon­derd pro­cent in on­ze kan­sen.”

Dat een re­no­va­tie van het Ko­ning Bou­de­wijn­sta­di­on mo­ge­lijk weer op de agen­da komt? “La­ten we over zin­lo­ze on­der­wer­pen niet be­la­che­lijk doen.”

Over zijn bod op An­der­lecht wil­de hij gis­te­ren niets kwijt.

FOTO TOM GOYVAERTS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.