Bonds­par­ket wil zwaar­de­re straf voor Sa Pin­to

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT - WIM HOUTTEQUIET (ge­gy)

Weet je, ik wil be­wij­zen dat die fout niet het ein­de van mijn car­ri­è­re hoeft te be­te­ke­nen.”

“Haal ener­gie uit een te­gen­slag”

‘What doe­sn’t kill you, ma­kes you stron­ger.’ Van Dam­me ging de voor­bije ja­ren men­taal door een diep dal. “Ik had een de­gout van het voet­bal. Ik mocht ner­gens trai­nen, viel in een zwart gat. Op een mo­ment zag ik geen licht meer aan het ein­de van de tun­nel. Mond­jes­maat kroop ik met de hulp van mijn ge­zin uit het dal. Men­taal sta ik nu ster­ker dan ooit. Ik wist op voor­hand dat dit ver­haal meer­maals op­ge­ra­keld zou wor­den. Ik weet dat er naar mij ge­ke­ken zal wor­den, maar sup­por­ters en te­gen­stan­ders mo­gen roe­pen wat ze wil­len. Dat is ei­gen aan het voet­bal, an­ders had ik er mee moe­ten stop­pen. An­der­zijds is het ook een mooi ver­haal om na twee jaar af­we­zig­heid te­rug te ke­ren op het hoog­ste ni­veau. Wan­neer dat zal zijn, weet ik niet. Maar ik ben er­van over­tuigd dat ik mijn ni­veau op­nieuw kan ha­len.”

“Grijp je twee­de kans”

Van Dam­me krijgt nu bij Waas­land-Be­ve­ren, de ploeg waar hij als vijf­ja­ri­ge zijn eer­ste voet­bal­pas­jes zet­te, een twee­de kans. “Die kans wil ik niet ver­prut­sen”, stelt hij kor­daat. “Er zijn al­tijd men­sen die eens te­gen de lamp moe­ten lo­pen om te be­sef­fen hoe het le­ven in el­kaar zit. Ik ben daar niet be­schaamd over. Ik maak­te een fout en ik heb mijn straf uit­ge­ze­ten. Punt. Nu be­gint mijn nieu­we toe­komst, met men­sen die in mij ge­lo­ven. Dat geeft veel ver­trou­wen. Ik ben blij dat het be­stuur en de tech­ni­sche staf mij een kans heb­ben ge­ge­ven. Wat daar­na ge­beurt, ligt al­leen bij me­zelf. Ik ben al­tijd sup­por­ter van Be­ve­ren ge­ble­ven. Dat ik mijn car­ri­è­re in ver­trouw­de om­ge­ving nieuw le­ven kan in­bla­zen, is een plus­punt. Het voelt aan als thuis­ko­men. Het lijkt als­of ik hier nooit ben weg­ge­weest.”

Het wordt een ge­a­ni­meer­de zit­ting van­mid­dag voor de Ge­schil­len­com­mis­sie Ho­ger Be­roep van de Bel­gi­sche voet­bal­bond. Na­dat Standard aan­kon­dig­de dat het in be­roep gaat te­gen de drie speel­da­gen schor­sing voor Sa Pin­to en straf­ver­min­de­ring eist, liet het Bonds­par­ket nu we­ten dat het ook in be­roep gaat te­gen die straf. Het Bonds­par­ket had eer­der zes speel­da­gen ge­ëist en zal dus plei­ten voor een zwaar­de­re straf. Sa Pin­to kreeg die schor­sing na zijn bi­zar­re ge­drag tij­dens het be­ker­du­el met An­der­lecht (0-1). De Por­tu­ge­se trai­ner lag, na­dat hij door een be­ker­tje bier werd be­ko­geld, bij­na een mi­nuut on­be­wo­gen op het ter­rein. Na zijn tri­bu­ne­ver­wij­zing ging hij door het lint. Het Bonds­par­ket gaat ook in be­roep te­gen de vrij­spraak die de Ge­schil­len­com­mis­sie dins­dag toe­ken­de aan Rus­lan Ma­li­n­o­vs­kyi (Genk) en Ah­med El Mes­sa­ou­di (KV Me­che­len). Ook met de sanc­tie van drie speel­da­gen schor­sing die Lo­ke­ren­aan­val­ler Le­wis Enoh kreeg na een el­le­boog­stoot gaat de pro­cu­reur niet ak­koord. Noch­tans is dat een zwaar­de­re straf dan de drie speel­da­gen schor­sing, waar­van één met uit­stel, die het Bonds­par­ket zelf vroeg. Wel­licht heeft de af­we­zig­heid van spe­ler en club tij­dens de zit­ting van dins­dag iets te ma­ken met het be­roep­schrift.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.