GLENN CLAES

Her­overt ba­sis­plaats bij Ma­lin­wa na te­rug­keer van Ser­vi­sche trai­ner

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT - THO­MAS STANDAERT

Daar is Glenn Claes weer. De Me­chel­se werk­mier op de lin­ker­flank was uit de gra­tie ge­val­len bij Yan­nick Fer­re­ra, maar knok­te zich sinds de te­rug­keer van Aleksandar Janko­vic weer in de ba­sis­elf. “Met de­ze coach heb ik een be­te­re klik.”

Met twee ba­sis­plaat­sen op rij be­te­ken­de de dub­be­le con­fron­ta­tie met Genk voor Glenn Claes zijn lang­ver­wach­te te­rug­keer in de ba­sis van KV Me­che­len. De 23-ja­ri­ge Lie­ren­aar speel­de za­ter­dag pas zijn eer­ste vol­le­di­ge wed­strijd van het sei­zoen en lag met twee voor­zet­ten va­nop zijn lin­ker­flank aan de ba­sis van het eer­ste en het der­de Me­chel­se doel­punt te­gen de Lim­bur­gers. Een flin­ke op­ste­ker na en­ke­le moei­lij­ke maan­den voor Claes. On­der Yan­nick Fer­re­ra was de win­ger op de tri­bu­ne ver­zeild ge­raakt en daar­na hield een ont­sto­ken achil­les­pees hem zes we­ken aan de kant. “Het viel al­le­maal wat sa­men”, ver­telt Claes. “Te­gen­val­len­de re­sul­ta­ten, een min­de­re vorm en dan die ver­ve­len­de bles­su­re. Het was wel even slik­ken toen Fer­re­ra me de eer­ste keer in de tri­bu­ne zet­te. Dat had ik nog nooit mee­ge­maakt. Maar ik neem hem niets kwa­lijk. Als coach moet je nu een­maal keu­zes ma­ken en zal je al­tijd spe­lers moe­ten te­leur­stel­len.”

Toch lijkt de trai­ners­wis­sel Fer­re­ra - Janko­vic het keer­punt te zijn ge­weest voor Claes. De link­s­poot knok­te zich on­der de Ser­vi­ër snel­ler dan ver­wacht te­rug in de ploeg en mag zich morgen in Oos­ten­de wel­licht op­nieuw aan een ba­sis­plaats ver­wach­ten. “Ver­trou­wen doet veel met een voet­bal­ler”, klinkt het. “Mijn con­tact met Fer­re­ra was ze­ker niet slecht, maar ik kan niet ont­ken­nen dat ik met Janko­vic een be­te­re klik heb. In zijn vo­ri­ge pe­ri­o­de als trai­ner heb­ben we sa­men moei­lij­ke maar ook heel mooie mo­men­ten mee­ge­maakt. Dat schept au­to­ma­tisch een band.”

Dat Bandé door Janko­vic van de lin­ker­flank ver­huisd werd naar het cen­trum, helpt de speel­kan­sen van Claes na­tuur­lijk ook een eind voor­uit. Een goud­klomp­je van 8,25 mil­joen eu­ro heb je nu een­maal lie­ver niet als recht­streek­se con­cur­rent. “Toch was het ook voor mij een ge­not om die jon­gen el­ke wed­strijd be­zig te zien. Hij to­vert soms din­gen uit zijn slof­fen waar zelfs de te­gen­stan­ders met be­won­de­ring naar staan te kij­ken. We gun­nen het hem al­le­maal. Hij is dit sei­zoen al zo enorm be­lang­rijk ge­weest voor de ploeg. En on­danks al­les wat er rond hem ge­beurt, is hij nog al­tijd die ver­le­gen, lie­ve jon­gen van en­ke­le maan­den ge­le­den. Het is mooi om te zien hoe nuch­ter en be­schei­den hij om­gaat met zijn suc­ces.”

Op het veld van Oos­ten­de ho­pen ze bij Ma­lin­wa morgen op een nieu­we knal­pres­ta­tie van hun zwar­te dia­mant. Te­gen een kust­ploeg op dreef zal het no­dig zijn. “Ze zijn be­zig aan een goe­de reeks, maar we kij­ken voor­al naar ons­zelf”, weet Claes. “Wij heb­ben de af­ge­lo­pen we­ken ook ver­trou­wen ge­tankt. We pak­ten een punt op Ant­werp (0-0, red.) en speel­den twee goe­de wed­strij­den te­gen Genk. Daar moe­ten we ver­der op pro­be­ren te bou­wen. On­ze pres­ta­ties gaan in stij­gen­de lijn. Dat moe­ten we nu zien door te trek­ken tot aan de win­ter­stop. Dan vol­gen de punt­jes wel.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.