Ama­teu­ris­me in ou­de olym­pi­sche geest

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT - MARC VERMEIREN (ma­be) (ma­be) (b) (ma­be) (b)

Voor de vier­de keer or­ga­ni­se­ren de Kem­pi­sche kunst­schaat­sers Jo­rik (25) en Loe­na (18) Hen­d­rickx dit week­end een eet­fes­tijn om hun olym­pi­sche bud­get aan te vul­len. Ook de ba­by­sit­cent­jes van Loe­na gaan in de­zelf­de pot.

Broer en zus zou­den het on­ge­twij­feld lie­ver an­ders zien, maar dit ini­ti­a­tief toont dat het char­man­te ama­teu­ris­me, ooit de ba­sis van de olym­pi­sche be­we­ging, nog niet over­al ver­dwe­nen is. Het me­nu in hun woon­plaats Arendonk dit week­end be­staat uit Vlaam­se klas­sie­kers als stoof­vlees, mos­se­len en steak. Zo’n veer­tig vrij­wil­li­gers scha­ren zich ach­ter het ini­ti­a­tief. Vo­rig jaar moesten zelfs hon­ge­ri­gen ge­wei­gerd wor­den, zo­dat het eve­ne­ment naar een rui­me­re zaal ver­huist.

Tom­bo­la

Ook het duo zelf draaft za­ter­dag en zon­dag op. Loe­na vliegt in al­le vroeg­te te­rug van­uit een wed­strijd in Boed­a­pest om een hand­je toe te ste­ken. “Ik moet de zaal rond­gaan met lot­jes voor de tom­bo­la”, ver­klaart ze. “En over­al een praat­je ma­ken. Mijn broer neemt be­stel­lin­gen op en ruimt mee de ta­fels af. En al­le eu­ro’s die ik ver­dien met ba­by­sit­ten of les­ge­ven aan kin­de­ren, gaan even­eens naar on­ze sport.”

Jo­rik kwam vier jaar ge­le­den op het idee om hun wer­kings­bud­get op die ma­nier te spij­zen. Om een jaar te kun­nen schaat­sen, is zo­wat 80.000 eu­ro no­dig. Hij heeft al va­ker zijn be­klag ge­daan over een ge­brek aan aan­dacht van­uit spon­so­ring en me­dia. “Dat broer en zus te­ge­lij­ker­tijd naar de Olym­pi­sche Spe­len kun­nen, is toch uniek. Ik be­grijp dat er een hi­ë­rar­chie be­staat bin­nen de spor­ten, maar on­ze pres­ta­ties ver­die­nen meer waar­de­ring.”

Warm wa­ter

Het duo krijgt wel sub­si­dies van Sport Vlaan­de­ren en via Be.Gold, maar dat vol­staat niet.

“Wij le­ven noch­tans zo zui­nig mo­ge­lijk”, stelt Loe­na. “In het bui­ten­land deel ik al­tijd de ka­mer met mijn train­ster en we kie­zen on­ze ho­tels zorg­vul­dig. En dan durft het wel eens mis te lo­pen, zo­als die keer dat we in Roemenië in een ho­tel be­lan­den zon­der warm wa­ter en we soep met kip­pen­po­ten kre­gen. Een klein beet­je ex­tra mid­de­len zou dus meer dan wel­kom zijn. Ho­pe­lijk heb­ben de in­wo­ners van on­ze ge­meen­te veel hon­ger.” Duits­land (FIH 5) heeft zich ge­plaatst voor de hal­ve fi­na­les op de fi­na­le van de FIH World Le­a­gue in het In­di­a­se Bhuba­nes­war. Het du­el in de kwart­fi­na­les te­gen Ne­der­land (FIH 4) ein­dig­de op 3-3, en in de shoot-outs was Duits­land met 3-4 de bes­te. In de hal­ve fi­na­le wacht Au­stra­lië (FIH 2), dat in zijn kwart­fi­na­le met 4-1 won van Span­je (FIH 9). In de an­de­re hal­ve fi­na­le strijdt Ar­gen­ti­nië om een fi­na­le­plaats te­gen In­dia (FIH 6), dat de Red Li­ons na shoot-outs (3-3, 3-2 shoot-outs) uit­scha­kel­de. De Li­ons ne­men het za­ter­dag (om 12.45u) in hun par­tij voor de vijf­de plaats op te­gen Span­je. In de pou­le­fa­se won­nen de Bel­gen die con­fron­ta­tie met 5-0. Roe­se­la­re heeft zijn start in de groeps­fa­se van de Cham­pi­ons Le­a­gue niet ge­mist. De lands­kam­pi­oen ging met 1-3 win­nen bij het Turk­se Fe­ner­bah­ce Istan­boel. Set­stan­den: 20-25, 9-25, 25-21, 16-25.

Aalst heeft zijn heen­wed­strijd van de zes­tien­de fi­na­les van de CEV Cup met 0-3-winst bij het Ne­der­land­se Apel­doorn af­ge­slo­ten.

Me­nen won zijn heen­wed­strijd van de zes­tien­de fi­na­les van de Chal­len­ger Cup met 0-3 bij het Zwit­ser­se Scho­nen­werd. FT Ant­wer­pen staat voor de lood­zwa­re op­dracht om bij lands­kam­pi­oen Hal­le-Gooik iets te ra­pen. KK Mal­le-Beer­se en Proost Lier knok­ken in een on­der­ling du­el om de pun­ten, Re­al Noor­der­wijk moet te­gen An­der­lecht de drie pun­ten kun­nen pak­ken.

www.jo­r­i­ken­loe­na.be

FOTO RR

Jo­rik en Loe­na Hen­d­rickx.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.